દેવ્યુવાચ
દેવદેવ! મહાદેવ! ત્રિકાલજ્ઞ! મહેશ્વર!
કરુણાકર દેવેશ! ભક્તાનુગ્રહકારક! ||
અષ્ટોત્તર શતં લક્ષ્મ્યાઃ શ્રોતુમિચ્છામિ તત્ત્વતઃ ||

ઈશ્વર ઉવાચ
દેવિ! સાધુ મહાભાગે મહાભાગ્ય પ્રદાયકમ |
સર્વૈશ્વર્યકરં પુણ્યં સર્વપાપ પ્રણાશનમ ||
સર્વદારિદ્ર્ય શમનં શ્રવણાદ્ભુક્તિ મુક્તિદમ |
રાજવશ્યકરં દિવ્યં ગુહ્યાદ-ગુહ્યતરં પરમ ||
દુર્લભં સર્વદેવાનાં ચતુષ્ષષ્ટિ કળાસ્પદમ |
પદ્માદીનાં વરાંતાનાં નિધીનાં નિત્યદાયકમ ||
સમસ્ત દેવ સંસેવ્યમ અણિમાદ્યષ્ટ સિદ્ધિદમ |
કિમત્ર બહુનોક્તેન દેવી પ્રત્યક્ષદાયકમ ||
તવ પ્રીત્યાદ્ય વક્ષ્યામિ સમાહિતમનાશ્શૃણુ |
અષ્ટોત્તર શતસ્યાસ્ય મહાલક્ષ્મિસ્તુ દેવતા ||
ક્લીં બીજ પદમિત્યુક્તં શક્તિસ્તુ ભુવનેશ્વરી |
અંગન્યાસઃ કરન્યાસઃ સ ઇત્યાદિ પ્રકીર્તિતઃ ||

ધ્યાનમ
વંદે પદ્મકરાં પ્રસન્નવદનાં સૌભાગ્યદાં ભાગ્યદાં
હસ્તાભ્યામભયપ્રદાં મણિગણૈઃ નાનાવિધૈઃ ભૂષિતામ |
ભક્તાભીષ્ટ ફલપ્રદાં હરિહર બ્રહ્માધિભિસ્સેવિતાં
પાર્શ્વે પંકજ શંખપદ્મ નિધિભિઃ યુક્તાં સદા શક્તિભિઃ ||

સરસિજ નયને સરોજહસ્તે ધવળ તરાંશુક ગંધમાલ્ય શોભે |
ભગવતિ હરિવલ્લભે મનોજ્ઞે ત્રિભુવન ભૂતિકરિ પ્રસીદમહ્યમ ||

ઓં
પ્રકૃતિં, વિકૃતિં, વિદ્યાં, સર્વભૂત હિતપ્રદામ |
શ્રદ્ધાં, વિભૂતિં, સુરભિં, નમામિ પરમાત્મિકામ || 1 ||

વાચં, પદ્માલયાં, પદ્માં, શુચિં, સ્વાહાં, સ્વધાં, સુધામ |
ધન્યાં, હિરણ્યયીં, લક્ષ્મીં, નિત્યપુષ્ટાં, વિભાવરીમ || 2 ||

અદિતિં ચ, દિતિં, દીપ્તાં, વસુધાં, વસુધારિણીમ |
નમામિ કમલાં, કાંતાં, ક્ષમાં, ક્ષીરોદ સંભવામ || 3 ||

અનુગ્રહપરાં, બુદ્ધિં, અનઘાં, હરિવલ્લભામ |
અશોકા,મમૃતાં દીપ્તાં, લોકશોક વિનાશિનીમ || 4 ||

નમામિ ધર્મનિલયાં, કરુણાં, લોકમાતરમ |
પદ્મપ્રિયાં, પદ્મહસ્તાં, પદ્માક્ષીં, પદ્મસુંદરીમ || 5 ||

પદ્મોદ્ભવાં, પદ્મમુખીં, પદ્મનાભપ્રિયાં, રમામ |
પદ્મમાલાધરાં, દેવીં, પદ્મિનીં, પદ્મગંધિનીમ || 6 ||

પુણ્યગંધાં, સુપ્રસન્નાં, પ્રસાદાભિમુખીં, પ્રભામ |
નમામિ ચંદ્રવદનાં, ચંદ્રાં, ચંદ્રસહોદરીમ || 7 ||

ચતુર્ભુજાં, ચંદ્રરૂપાં, ઇંદિરા,મિંદુશીતલામ |
આહ્લાદ જનનીં, પુષ્ટિં, શિવાં, શિવકરીં, સતીમ || 8 ||

વિમલાં, વિશ્વજનનીં, તુષ્ટિં, દારિદ્ર્ય નાશિનીમ |
પ્રીતિ પુષ્કરિણીં, શાંતાં, શુક્લમાલ્યાંબરાં, શ્રિયમ || 9 ||

ભાસ્કરીં, બિલ્વનિલયાં, વરારોહાં, યશસ્વિનીમ |
વસુંધરા, મુદારાંગાં, હરિણીં, હેમમાલિનીમ || 10 ||

ધનધાન્યકરીં, સિદ્ધિં, સ્રૈણસૌમ્યાં, શુભપ્રદામ |
નૃપવેશ્મ ગતાનંદાં, વરલક્ષ્મીં, વસુપ્રદામ || 11 ||

શુભાં, હિરણ્યપ્રાકારાં, સમુદ્રતનયાં, જયામ |
નમામિ મંગળાં દેવીં, વિષ્ણુ વક્ષઃસ્થલ સ્થિતામ || 12 ||

વિષ્ણુપત્નીં, પ્રસન્નાક્ષીં, નારાયણ સમાશ્રિતામ |
દારિદ્ર્ય ધ્વંસિનીં, દેવીં, સર્વોપદ્રવ વારિણીમ || 13 ||

નવદુર્ગાં, મહાકાળીં, બ્રહ્મ વિષ્ણુ શિવાત્મિકામ |
ત્રિકાલજ્ઞાન સંપન્નાં, નમામિ ભુવનેશ્વરીમ || 14 ||

લક્ષ્મીં ક્ષીરસમુદ્રરાજ તનયાં શ્રીરંગધામેશ્વરીમ |
દાસીભૂત સમસ્તદેવ વનિતાં લોકૈક દીપાંકુરામ ||
શ્રીમન્મંદ કટાક્ષ લબ્ધ વિભવદ-બ્રહ્મેંદ્ર ગંગાધરામ |
ત્વાં ત્રૈલોક્ય કુટુંબિનીં સરસિજાં વંદે મુકુંદપ્રિયામ || 15 ||

માતર્નમામિ! કમલે! કમલાયતાક્ષિ!
શ્રી વિષ્ણુ હૃત-કમલવાસિનિ! વિશ્વમાતઃ!
ક્ષીરોદજે કમલ કોમલ ગર્ભગૌરિ!
લક્ષ્મી! પ્રસીદ સતતં સમતાં શરણ્યે || 16 ||

ત્રિકાલં યો જપેત વિદ્વાન ષણ્માસં વિજિતેંદ્રિયઃ |
દારિદ્ર્ય ધ્વંસનં કૃત્વા સર્વમાપ્નોત-યયત્નતઃ |
દેવીનામ સહસ્રેષુ પુણ્યમષ્ટોત્તરં શતમ |
યેન શ્રિય મવાપ્નોતિ કોટિજન્મ દરિદ્રતઃ || 17 ||

ભૃગુવારે શતં ધીમાન પઠેત વત્સરમાત્રકમ |
અષ્ટૈશ્વર્ય મવાપ્નોતિ કુબેર ઇવ ભૂતલે ||
દારિદ્ર્ય મોચનં નામ સ્તોત્રમંબાપરં શતમ |
યેન શ્રિય મવાપ્નોતિ કોટિજન્મ દરિદ્રતઃ || 18 ||

ભુક્ત્વાતુ વિપુલાન ભોગાન અંતે સાયુજ્યમાપ્નુયાત |
પ્રાતઃકાલે પઠેન્નિત્યં સર્વ દુઃખોપ શાંતયે |
પઠંતુ ચિંતયેદ્દેવીં સર્વાભરણ ભૂષિતામ || 19 ||

ઇતિ શ્રી લક્ષ્મી અષ્ટોત્તર શતનામ સ્તોત્રં સંપૂર્ણમ