|| શ્રી વિષ્ણુ અષ્ટોત્તર શતનામસ્તોત્રમ ||

વાસુદેવં હૃષીકેશં વામનં જલશાયિનમ |
જનાર્દનં હરિં કૃષ્ણં શ્રીવક્ષં ગરુડધ્વજમ || 1 ||

વારાહં પુંડરીકાક્ષં નૃસિંહં નરકાંતકમ |
અવ્યક્તં શાશ્વતં વિષ્ણુમનંતમજમવ્યયમ || 2 ||

નારાયણં ગદાધ્યક્ષં ગોવિંદં કીર્તિભાજનમ |
ગોવર્ધનોદ્ધરં દેવં ભૂધરં ભુવનેશ્વરમ || 3 ||

વેત્તારં યજ્ઞપુરુષં યજ્ઞેશં યજ્ઞવાહનમ |
ચક્રપાણિં ગદાપાણિં શંખપાણિં નરોત્તમમ || 4 ||

વૈકુંઠં દુષ્ટદમનં ભૂગર્ભં પીતવાસસમ |
ત્રિવિક્રમં ત્રિકાલજ્ઞં ત્રિમૂર્તિં નંદકેશ્વરમ || 5 ||

રામં રામં હયગ્રીવં ભીમં રૌદ્રં ભવોદ્ભવમ |
શ્રીપતિં શ્રીધરં શ્રીશં મંગલં મંગલાયુધમ || 6 ||

દામોદરં દમોપેતં કેશવં કેશિસૂદનમ |
વરેણ્યં વરદં વિષ્ણુમાનંદં વાસુદેવજમ || 7 ||

હિરણ્યરેતસં દીપ્તં પુરાણં પુરુષોત્તમમ |
સકલં નિષ્કલં શુદ્ધં નિર્ગુણં ગુણશાશ્વતમ || 8 ||

હિરણ્યતનુસંકાશં સૂર્યાયુતસમપ્રભમ |
મેઘશ્યામં ચતુર્બાહું કુશલં કમલેક્ષણમ || 9 ||

જ્યોતીરૂપમરૂપં ચ સ્વરૂપં રૂપસંસ્થિતમ |
સર્વજ્ઞં સર્વરૂપસ્થં સર્વેશં સર્વતોમુખમ || 10 ||

જ્ઞાનં કૂટસ્થમચલં જ~ઝાનદં પરમં પ્રભુમ |
યોગીશં યોગનિષ્ણાતં યોગિસંયોગરૂપિણમ || 11 ||

ઈશ્વરં સર્વભૂતાનાં વંદે ભૂતમયં પ્રભુમ |
ઇતિ નામશતં દિવ્યં વૈષ્ણવં ખલુ પાપહમ || 12 ||

વ્યાસેન કથિતં પૂર્વં સર્વપાપપ્રણાશનમ |
યઃ પઠેત પ્રાતરુત્થાય સ ભવેદ વૈષ્ણવો નરઃ || 13 ||

સર્વપાપવિશુદ્ધાત્મા વિષ્ણુસાયુજ્યમાપ્નુયાત |
ચાંદ્રાયણસહસ્રાણિ કન્યાદાનશતાનિ ચ || 14 ||

ગવાં લક્ષસહસ્રાણિ મુક્તિભાગી ભવેન્નરઃ |
અશ્વમેધાયુતં પુણ્યં ફલં પ્રાપ્નોતિ માનવઃ || 15 ||

|| ઇતિ શ્રીવિષ્ણુપુરાણે શ્રી વિષ્ણુ અષ્ટોત્તર શતનાસ્તોત્રમ ||