શ્રી દેવી પ્રાર્થન
હ્રીંકારાસનગર્ભિતાનલશિખાં સૌઃ ક્લીં કળાં બિભ્રતીં
સૌવર્ણાંબરધારિણીં વરસુધાધૌતાં ત્રિનેત્રોજ્જ્વલામ |
વંદે પુસ્તકપાશમંકુશધરાં સ્રગ્ભૂષિતામુજ્જ્વલાં
ત્વાં ગૌરીં ત્રિપુરાં પરાત્પરકળાં શ્રીચક્રસંચારિણીમ ||

અસ્ય શ્રી શુદ્ધશક્તિમાલામહામંત્રસ્ય, ઉપસ્થેંદ્રિયાધિષ્ઠાયી વરુણાદિત્ય ઋષયઃ દેવી ગાયત્રી છંદઃ સાત્વિક કકારભટ્ટારકપીઠસ્થિત કામેશ્વરાંકનિલયા મહાકામેશ્વરી શ્રી લલિતા ભટ્ટારિકા દેવતા, ઐં બીજં ક્લીં શક્તિઃ, સૌઃ કીલકં મમ ખડ્ગસિદ્ધ્યર્થે સર્વાભીષ્ટસિદ્ધ્યર્થે જપે વિનિયોગઃ, મૂલમંત્રેણ ષડંગન્યાસં કુર્યાત |

ધ્યાનમ
આરક્તાભાંત્રિણેત્રામરુણિમવસનાં રત્નતાટંકરમ્યામ
હસ્તાંભોજૈસ્સપાશાંકુશમદનધનુસ્સાયકૈર્વિસ્ફુરંતીમ |
આપીનોત્તુંગવક્ષોરુહકલશલુઠત્તારહારોજ્જ્વલાંગીં
ધ્યાયેદંભોરુહસ્થામરુણિમવસનામીશ્વરીમીશ્વરાણામ ||

લમિત્યાદિપંચ પૂજામ કુર્યાત, યથાશક્તિ મૂલમંત્રમ જપેત |

લં – પૃથિવીતત્ત્વાત્મિકાયૈ શ્રી લલિતાત્રિપુરસુંદરી પરાભટ્ટારિકાયૈ ગંધં પરિકલ્પયામિ – નમઃ
હં – આકાશતત્ત્વાત્મિકાયૈ શ્રી લલિતાત્રિપુરસુંદરી પરાભટ્ટારિકાયૈ પુષ્પં પરિકલ્પયામિ – નમઃ
યં – વાયુતત્ત્વાત્મિકાયૈ શ્રી લલિતાત્રિપુરસુંદરી પરાભટ્ટારિકાયૈ ધૂપં પરિકલ્પયામિ – નમઃ
રં – તેજસ્તત્ત્વાત્મિકાયૈ શ્રી લલિતાત્રિપુરસુંદરી પરાભટ્ટારિકાયૈ દીપં પરિકલ્પયામિ – નમઃ
વં – અમૃતતત્ત્વાત્મિકાયૈ શ્રી લલિતાત્રિપુરસુંદરી પરાભટ્ટારિકાયૈ અમૃતનૈવેદ્યં પરિકલ્પયામિ – નમઃ
સં – સર્વતત્ત્વાત્મિકાયૈ શ્રી લલિતાત્રિપુરસુંદરી પરાભટ્ટારિકાયૈ તાંબૂલાદિસર્વોપચારાન પરિકલ્પયામિ – નમઃ

શ્રી દેવી સંબોધનં (1)
ઓં ઐં હ્રીં શ્રીમ ઐં ક્લીં સૌઃ ઓં નમસ્ત્રિપુરસુંદરી,

ન્યાસાંગદેવતાઃ (6)
હૃદયદેવી, શિરોદેવી, શિખાદેવી, કવચદેવી, નેત્રદેવી, અસ્ત્રદેવી,

તિથિનિત્યાદેવતાઃ (16)
કામેશ્વરી, ભગમાલિની, નિત્યક્લિન્ને, ભેરુંડે, વહ્નિવાસિની, મહાવજ્રેશ્વરી, શિવદૂતી, ત્વરિતે, કુલસુંદરી, નિત્યે, નીલપતાકે, વિજયે, સર્વમંગળે, જ્વાલામાલિની, ચિત્રે, મહાનિત્યે,

દિવ્યૌઘગુરવઃ (7)
પરમેશ્વર, પરમેશ્વરી, મિત્રેશમયી, ઉડ્ડીશમયી, ચર્યાનાથમયી, લોપામુદ્રમયી, અગસ્ત્યમયી,

સિદ્ધૌઘગુરવઃ (4)
કાલતાપશમયી, ધર્માચાર્યમયી, મુક્તકેશીશ્વરમયી, દીપકલાનાથમયી,

માનવૌઘગુરવઃ (8)
વિષ્ણુદેવમયી, પ્રભાકરદેવમયી, તેજોદેવમયી, મનોજદેવમયિ, કળ્યાણદેવમયી, વાસુદેવમયી, રત્નદેવમયી, શ્રીરામાનંદમયી,

શ્રીચક્ર પ્રથમાવરણદેવતાઃ
અણિમાસિદ્ધે, લઘિમાસિદ્ધે, ગરિમાસિદ્ધે, મહિમાસિદ્ધે, ઈશિત્વસિદ્ધે, વશિત્વસિદ્ધે, પ્રાકામ્યસિદ્ધે, ભુક્તિસિદ્ધે, ઇચ્છાસિદ્ધે, પ્રાપ્તિસિદ્ધે, સર્વકામસિદ્ધે, બ્રાહ્મી, માહેશ્વરી, કૌમારિ, વૈષ્ણવી, વારાહી, માહેંદ્રી, ચામુંડે, મહાલક્ષ્મી, સર્વસંક્ષોભિણી, સર્વવિદ્રાવિણી, સર્વાકર્ષિણી, સર્વવશંકરી, સર્વોન્માદિની, સર્વમહાંકુશે, સર્વખેચરી, સર્વબીજે, સર્વયોને, સર્વત્રિખંડે, ત્રૈલોક્યમોહન ચક્રસ્વામિની, પ્રકટયોગિની,

શ્રીચક્ર દ્વિતીયાવરણદેવતાઃ
કામાકર્ષિણી, બુદ્ધ્યાકર્ષિણી, અહંકારાકર્ષિણી, શબ્દાકર્ષિણી, સ્પર્શાકર્ષિણી, રૂપાકર્ષિણી, રસાકર્ષિણી, ગંધાકર્ષિણી, ચિત્તાકર્ષિણી, ધૈર્યાકર્ષિણી, સ્મૃત્યાકર્ષિણી, નામાકર્ષિણી, બીજાકર્ષિણી, આત્માકર્ષિણી, અમૃતાકર્ષિણી, શરીરાકર્ષિણી, સર્વાશાપરિપૂરક ચક્રસ્વામિની, ગુપ્તયોગિની,

શ્રીચક્ર તૃતીયાવરણદેવતાઃ
અનંગકુસુમે, અનંગમેખલે, અનંગમદને, અનંગમદનાતુરે, અનંગરેખે, અનંગવેગિની, અનંગાંકુશે, અનંગમાલિની, સર્વસંક્ષોભણચક્રસ્વામિની, ગુપ્તતરયોગિની,

શ્રીચક્ર ચતુર્થાવરણદેવતાઃ
સર્વસંક્ષોભિણી, સર્વવિદ્રાવિની, સર્વાકર્ષિણી, સર્વહ્લાદિની, સર્વસમ્મોહિની, સર્વસ્તંભિની, સર્વજૃંભિણી, સર્વવશંકરી, સર્વરંજની, સર્વોન્માદિની, સર્વાર્થસાધિકે, સર્વસમ્પત્તિપૂરિણી, સર્વમંત્રમયી, સર્વદ્વંદ્વક્ષયંકરી, સર્વસૌભાગ્યદાયક ચક્રસ્વામિની, સમ્પ્રદાયયોગિની,

શ્રીચક્ર પંચમાવરણદેવતાઃ
સર્વસિદ્ધિપ્રદે, સર્વસમ્પત્પ્રદે, સર્વપ્રિયંકરી, સર્વમંગળકારિણી, સર્વકામપ્રદે, સર્વદુઃખવિમોચની, સર્વમૃત્યુપ્રશમનિ, સર્વવિઘ્નનિવારિણી, સર્વાંગસુંદરી, સર્વસૌભાગ્યદાયિની, સર્વાર્થસાધક ચક્રસ્વામિની, કુલોત્તીર્ણયોગિની,

શ્રીચક્ર ષષ્ટાવરણદેવતાઃ
સર્વજ્ઞે, સર્વશક્તે, સર્વૈશ્વર્યપ્રદાયિની, સર્વજ્ઞાનમયી, સર્વવ્યાધિવિનાશિની, સર્વાધારસ્વરૂપે, સર્વપાપહરે, સર્વાનંદમયી, સર્વરક્ષાસ્વરૂપિણી, સર્વેપ્સિતફલપ્રદે, સર્વરક્ષાકરચક્રસ્વામિની, નિગર્ભયોગિની,

શ્રીચક્ર સપ્તમાવરણદેવતાઃ
વશિની, કામેશ્વરી, મોદિની, વિમલે, અરુણે, જયિની, સર્વેશ્વરી, કૌળિનિ, સર્વરોગહરચક્રસ્વામિની, રહસ્યયોગિની,

શ્રીચક્ર અષ્ટમાવરણદેવતાઃ
બાણિની, ચાપિની, પાશિની, અંકુશિની, મહાકામેશ્વરી, મહાવજ્રેશ્વરી, મહાભગમાલિની, સર્વસિદ્ધિપ્રદચક્રસ્વામિની, અતિરહસ્યયોગિની,

શ્રીચક્ર નવમાવરણદેવતાઃ
શ્રી શ્રી મહાભટ્ટારિકે, સર્વાનંદમયચક્રસ્વામિની, પરાપરરહસ્યયોગિની,

નવચક્રેશ્વરી નામાનિ
ત્રિપુરે, ત્રિપુરેશી, ત્રિપુરસુંદરી, ત્રિપુરવાસિની, ત્રિપુરાશ્રીઃ, ત્રિપુરમાલિની, ત્રિપુરસિદ્ધે, ત્રિપુરાંબા, મહાત્રિપુરસુંદરી,

શ્રીદેવી વિશેષણાનિ – નમસ્કારનવાક્ષરીચ
મહામહેશ્વરી, મહામહારાજ્ઞી, મહામહાશક્તે, મહામહાગુપ્તે, મહામહાજ્ઞપ્તે, મહામહાનંદે, મહામહાસ્કંધે, મહામહાશયે, મહામહા શ્રીચક્રનગરસામ્રાજ્ઞી, નમસ્તે નમસ્તે નમસ્તે નમઃ |

ફલશ્રુતિઃ
એષા વિદ્યા મહાસિદ્ધિદાયિની સ્મૃતિમાત્રતઃ |
અગ્નિવાતમહાક્ષોભે રાજારાષ્ટ્રસ્યવિપ્લવે ||

લુંઠને તસ્કરભયે સંગ્રામે સલિલપ્લવે |
સમુદ્રયાનવિક્ષોભે ભૂતપ્રેતાદિકે ભયે ||

અપસ્મારજ્વરવ્યાધિમૃત્યુક્ષામાદિજેભયે |
શાકિની પૂતનાયક્ષરક્ષઃકૂષ્માંડજે ભયે ||

મિત્રભેદે ગ્રહભયે વ્યસનેષ્વાભિચારિકે |
અન્યેષ્વપિ ચ દોષેષુ માલામંત્રં સ્મરેન્નરઃ ||

તાદૃશં ખડ્ગમાપ્નોતિ યેન હસ્તસ્થિતેનવૈ |
અષ્ટાદશમહાદ્વીપસમ્રાડ્ભોક્તાભવિષ્યતિ ||

સર્વોપદ્રવનિર્મુક્તસ્સાક્ષાચ્છિવમયોભવેત |
આપત્કાલે નિત્યપૂજાં વિસ્તારાત્કર્તુમારભેત ||

એકવારં જપધ્યાનમ સર્વપૂજાફલં લભેત |
નવાવરણદેવીનાં લલિતાયા મહૌજનઃ ||

એકત્ર ગણનારૂપો વેદવેદાંગગોચરઃ |
સર્વાગમરહસ્યાર્થઃ સ્મરણાત્પાપનાશિની ||

લલિતાયામહેશાન્યા માલા વિદ્યા મહીયસી |
નરવશ્યં નરેંદ્રાણાં વશ્યં નારીવશંકરમ ||

અણિમાદિગુણૈશ્વર્યં રંજનં પાપભંજનમ |
તત્તદાવરણસ્થાયિ દેવતાબૃંદમંત્રકમ ||

માલામંત્રં પરં ગુહ્યં પરં ધામ પ્રકીર્તિતમ |
શક્તિમાલા પંચધાસ્યાચ્છિવમાલા ચ તાદૃશી ||

તસ્માદ્ગોપ્યતરાદ્ગોપ્યં રહસ્યં ભુક્તિમુક્તિદમ ||

|| ઇતિ શ્રી વામકેશ્વરતંત્રે ઉમામહેશ્વરસંવાદે દેવીખડ્ગમાલાસ્તોત્રરત્નં સમાપ્તમ ||