OM Sreeraamaaya namaH
OM raamabhadraaya namaH
OM raamacaMdraaya namaH
OM SaaSvataaya namaH
OM raajeevalOcanaaya namaH
OM SreematE namaH
OM raajEMdraaya namaH
OM raghupuMgavaaya namaH
OM jaanakivallabhaaya namaH
OM jaitraaya namaH || 10 ||
OM jitaamitraaya namaH
OM janaardhanaaya namaH
OM viSvaamitrapriyaaya namaH
OM daaMtaya namaH
OM SaranatraaNa tatsaraaya namaH
OM vaalipramadanaaya namaH
OM vaMgminE namaH
OM satyavaacE namaH
OM satyavikramaaya namaH
OM satyavrataaya namaH || 20 ||
OM vratadharaaya namaH
OM sadaahanumadaaSritaaya namaH
OM kOsalEyaaya namaH
OM kharadhvasinE namaH
OM viraadhavadhapaMditaaya namaH
OM vibhi Sha NaparitraaNaaya namaH
OM harakOdaMDa khaMDa naaya namaH
OM saptataaLa prabhEtyai namaH
OM daSagreevaSirOharaaya namaH
OM jaamadagnyamahaadharpadaLanaaya namaH || 30 ||
OM taatakaaMtakaaya namaH
OM vEdaaMta saaraaya namaH
OM vEdaatmanE namaH
OM bhavarOgaasyabhE Shajaaya namaH
OM trimoorta yE namaH
OM triguNaatmakaaya namaH
OM trilOkaatmanE namaH || 40 ||
OM trilOkarakShakaaya namaH
OM dhanvinE namaH
OM daMDa kaaraNyavartanaaya namaH
OM ahalyaaSaapaSamanaaya namaH
OM pitRu bhaktaaya namaH
OM varapradaaya namaH
OM jitEodri yaaya namaH
OM jitakrOthaaya namaH
OM jita mitraaya namaH
OM jagadguravE namaH || 50||
OM vRukShavaanarasaMghaatE namaH
OM citrakuTasamaaSrayE namaH
OM jayaMta traaNavara daaya namaH
OM sumitraaputra sEvitaaya namaH
OM sarvadEvaad dEvaaya namaH
OM mRuta vaanarajeevanaaya namaH
OM maayaamaaree cahaMtrE namaH
OM mahaadEvaaya namaH
OM mahaabhujaaya namaH
OM sarvadE vastutaaya namaH || 60 ||
OM saumyaaya namaH
OM brahmaNyaaya namaH
OM munisaMstutaaya namaH
OM mahaayOginE namaH
OM mahodaraaya namaH
OM sugreevE psita raajyadaaya namaH
OM sarva puNyaadEka phalinE namaH
OM smruta ssarvOghanaaSanaaya namaH
OM aadi puruShaaya namaH
OM paramapuruShaaya namaH
OM mahaa puruShaaya namaH || 70 ||
OM puNyOda yaaya namaH
OM dayaasaaraaya namaH
OM puruShOttamaaya namaH
OM smitavakttraaya namaH
OM amita bhaaShiNE namaH
OM poorvabhaaShiNE namaH
OM raaghavaaya namaH
OM anaMta guNa gaMbheeraaya namaH
OM dheerOdaatta guNOttamaaya namaH || 80 ||
OM maayaamaanuShacaaritraaya namaH
OM mahaadEvaadi poojitaaya namaH
OM sEtukRutE namaH
OM jitavaaraaSiyE namaH
OM sarva teerda mayaaya namaH
OM harayE namaH
OM SyaamaaMgaaya namaH
OM suMda raaya namaH
OM Sooraaya namaH
OM peeta vaasanE namaH || 90 ||
OM dhanurdha raaya namaH
OM sarvayagnyaadheepaaya namaH
OM yajvinE namaH
OM jaraamaraNa varNa taaya namaH
OM vibhEShaNapratiShTaatrE namaH
OM sarvaavagunavarNa taaya namaH
OM paramaatmanE namaH
OM parasmai brahmaNE namaH
OM sacidaanaMdaaya namaH
OM parasmaijyOti ShE namaH || 100 ||
OM parasmai dhaamnE namaH
OM paraakaaSaaya namaH
OM paraatsaraaya namaH
OM parESaaya namaH
OM paaraaya namaH
OM sarvadE vatmakaaya namaH
OM parasmai namaH || 108 ||