କଂଜାତପତ୍ରାୟତ ଲୋଚନାୟ କର୍ଣାଵତଂସୋଜ୍ଜ୍ଵଲ କୁଂଡଲାୟ
କାରୁଣ୍ୟପାତ୍ରାୟ ସୁଵଂଶଜାୟ ନମୋସ୍ତୁ ରାମାୟସଲକ୍ଷ୍ମଣାୟ || 1 ||

ଵିଦ୍ୟୁନ୍ନିଭାଂଭୋଦ ସୁଵିଗ୍ରହାୟ ଵିଦ୍ୟାଧରୈସ୍ସଂସ୍ତୁତ ସଦ୍ଗୁଣାୟ
ଵୀରାଵତାରୟ ଵିରୋଧିହର୍ତ୍ରେ ନମୋସ୍ତୁ ରାମାୟସଲକ୍ଷ୍ମଣାୟ || 2 ||

ସଂସକ୍ତ ଦିଵ୍ୟାୟୁଧ କାର୍ମୁକାୟ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଵାପହରାୟୁଧାୟ
ସୁଗ୍ରୀଵମିତ୍ରାୟ ସୁରାରିହଂତ୍ରେ ନମୋସ୍ତୁ ରାମାୟସଲକ୍ଷ୍ମଣାୟ || 3 ||

ପୀତାଂବରାଲଂକୃତ ମଧ୍ୟକାୟ ପିତାମହେଂଦ୍ରାମର ଵଂଦିତାୟ
ପିତ୍ରେ ସ୍ଵଭକ୍ତସ୍ୟ ଜନସ୍ୟ ମାତ୍ରେ ନମୋସ୍ତୁ ରାମାୟସଲକ୍ଷ୍ମଣାୟ || 4 ||

ନମୋ ନମସ୍ତେ ଖିଲ ପୂଜିତାୟ ନମୋ ନମସ୍ତେଂଦୁନିଭାନନାୟ
ନମୋ ନମସ୍ତେ ରଘୁଵଂଶଜାୟ ନମୋସ୍ତୁ ରାମାୟସଲକ୍ଷ୍ମଣାୟ || 5 ||

ଇମାନି ପଂଚରତ୍ନାନି ତ୍ରିସଂଧ୍ୟଂ ୟଃ ପଠେନ୍ନରଃ
ସର୍ଵପାପ ଵିନିର୍ମୁକ୍ତଃ ସ ୟାତି ପରମାଂ ଗତିମ ||

ଇତି ଶ୍ରୀଶଂକରାଚାର୍ୟ ଵିରଚିତ ଶ୍ରୀରାମପଂଚରତ୍ନଂ ସଂପୂର୍ଣଂ