ઓં અગ્ના’વિષ્ણો જોષ’સેમાવ’ર્ધંતુ વાં ગિરઃ’ | દ્યુમ્નૈર-વાજે’ભિરાગ’તમ | વાજ’શ્ચ મે પ્રવશ્ચ’ મે પ્રય’તિશ્ચ મે પ્રસિ’તિશ્ચ મે ધીતિશ્ચ’ મે ક્રતુ’શ્ચ મે સ્વર’શ્ચ મે શ્લોક’શ્ચ મે શ્રાવશ્ચ’ મે શ્રુતિ’શ્ચ મે જ્યોતિ’શ્ચ મે સુવ’શ્ચ મે પ્રાણશ્ચ’ મે‌உપાનશ્ચ’ મે વ્યાશ્ચ મે‌உસુ’શ્ચ મે ચિત્તં ચ’ આધી’તં ચ મે વાક્ચ’ મે મન’શ્ચ મે ચક્ષુ’શ્ચ મે શ્રોત્રં’ ચ મે દક્ષ’શ્ચ મે બલં’ ચ ઓજ’શ્ચ મે સહ’શ્ચ આયુ’શ્ચ મે રા ચ’ મ ત્મા ચ’ મે નૂશ્ચ’ મે શર્મ’ ચ મે વર્મ’ મે‌உંગા’નિ ચ મે‌உસ્થાનિ’ ચ મે પરૂગં’ષિ ચ મે શરી’રાણિ ચ મે || 1 ||

જૈષ્ઠ્યં’ ચ આધિ’પત્યં ચ મે ન્યુશ્ચ’ મે ભામ’શ્ચ મે‌உમ’શ્ચ મે‌உંભ’શ્ચ મે જેમા ચ’ મે મહિમા ચ’ મે વરિમા ચ’ મે પ્રથિમા ચ’ મે ર્ષ્મા ચ’ મે દ્રાઘુયા ચ’ મે વૃદ્ધં ચ’ મે વૃદ્ધિ’શ્ચ મે ત્યં ચ’ મે શ્રદ્ધા ચ’ મે જગ’ચ્ચ મે ધનં’ ચ મે વશ’શ્ચ મે ત્વિષિ’શ્ચ મે ક્રીડા ચ’ મે મોદ’શ્ચ મે જાતં ચ’ મે જનિષ્યમા’ણં ચ મે સૂક્તં ચ’ મે સુકૃતં ચ’ મે વિત્તં ચ’ મે વેદ્યં’ ચ મે ભૂતં ચ’ મે ભવિષ્યચ્ચ’ મે સુગં ચ’ મે સુપથં ચ મ દ્ધં ચ મ ઋદ્ધિશ્ચ મે ક્લુપ્તં ચ’ મે ક્લુપ્તિ’શ્ચ મે તિશ્ચ’ મે સુતિશ્ચ’ મે || 2 ||

શં ચ’ મે મય’શ્ચ મે પ્રિયં ચ’ મે‌உનુકામશ્ચ’ મે કામ’શ્ચ મે સૌમનશ્ચ’ મે દ્રં ચ’ મે શ્રેય’શ્ચ મે વસ્ય’શ્ચ મે યશ’શ્ચ મે ભગ’શ્ચ મે દ્રવિ’ણં ચ મે ન્તા ચ’ મે ર્તા ચ’ મે ક્ષેમ’શ્ચ મે ધૃતિ’શ્ચ મે વિશ્વં’ ચ મે મહ’શ્ચ મે ંવિચ્ચ’ મે જ્ઞાત્રં’ ચ મે સૂશ્ચ’ મે પ્રસૂશ્ચ’ મે સીરં’ ચ મે યશ્ચ’ મ તં ચ’ મે‌உમૃતં’ ચ મે‌உયક્ષ્મં મે‌உના’મયચ્ચ મે જીવાતુ’શ્ચ મે દીર્ઘાયુત્વં ચ’ મે‌உનમિત્રં મે‌உભ’યં ચ મે સુગં ચ’ મે શય’નં ચ મે સૂષા ચ’ મે સુદિનં’ ચ મે || 3 ||

ઊર્ક્ચ’ મે સૂનૃતા’ ચ મે પય’શ્ચ મે રસ’શ્ચ મે ઘૃતં ચ’ મે મધુ’ ચ મે સગ્ધિ’શ્ચ મે સપી’તિશ્ચ મે કૃષિશ્ચ’ મે વૃષ્ટિ’શ્ચ મે જૈત્રં’ ચ ઔદ્ભિ’દ્યં ચ મે યિશ્ચ’ મે રાય’શ્ચ મે પુષ્ટં ચ મે પુષ્ટિ’શ્ચ મે વિભુ ચ’ મે પ્રભુ ચ’ મે હુ ચ’ મે ભૂય’શ્ચ મે પૂર્ણં ચ’ મે પૂર્ણત’રં મે‌உક્ષિ’તિશ્ચ મે કૂય’વાશ્ચ મે‌உન્નં’ મે‌உક્ષુ’ચ્ચ મે વ્રીહય’શ્ચ મે યવા”શ્ચ મે માષા”શ્ચ મે તિલા”શ્ચ મે મુદ્ગાશ્ચ’ મે લ્વા”શ્ચ મે ગોધૂમા”શ્ચ મે સુરા”શ્ચ મે પ્રિયંગ’વશ્ચ મે‌உણ’વશ્ચ મે શ્યામાકા”શ્ચ મે નીવારા”શ્ચ મે || 4 ||

અશ્મા ચ’ મે મૃત્તિ’કા ચ મે ગિરય’શ્ચ મે પર્વ’તાશ્ચ મે સિક’તાશ્ચ મેસ-પત’યશ્ચ મે હિર’ણ્યં મે‌உય’શ્ચ મે સીસં’ મે ત્રપુ’શ્ચ મે શ્યામં ચ’ મે લોહં ચ’ મે‌உગ્નિશ્ચ’ મ આપ’શ્ચ મે વીરુધ’શ્ચ ઓષ’ધયશ્ચ મે કૃષ્ણચ્યં ચ’ મે‌உકૃષ્ણપચ્યં ચ’ મે ગ્રામ્યાશ્ચ’ મે શવ’ આણ્યાશ્ચ’ જ્ઞેન’ કલ્પંતાં વિત્તં ચ’ મે વિત્તિ’શ્ચ મે ભૂતં ચ’ મે ભૂતિ’શ્ચ મે વસુ’ ચ મે વતિશ્ચ’ મે કર્મ’ ચ મે શક્તિ’શ્ચ મે‌உર્થ’શ્ચ એમ’શ્ચ મ ઇતિ’શ્ચ મે ગતિ’શ્ચ મે || 5 ||

ગ્નિશ્ચ’ ઇંદ્ર’શ્ચ મે સોમ’શ્ચ ઇંદ્ર’શ્ચ મે સવિતા ચ’ ઇંદ્ર’શ્ચ મે સર’સ્વતી ચ ઇંદ્ર’શ્ચ મે પૂષા ચ’ ઇંદ્ર’શ્ચ મે બૃસ્પતિ’શ્ચ ઇંદ્ર’શ્ચ મે મિત્રશ્ચ’ ઇંદ્ર’શ્ચ મે વરુ’ણશ્ચ ઇંદ્ર’શ્ચ મે ત્વષ્ઠા’ ચ ઇંદ્ર’શ્ચ મે ધાતા ચ’ ઇંદ્ર’શ્ચ મે વિષ્ણુ’શ્ચ ઇંદ્ર’શ્ચ મે‌உશ્વિનૌ’ ચ ઇંદ્ર’શ્ચ મે રુત’શ્ચ ઇંદ્ર’શ્ચ મે વિશ્વે’ ચ મે દેવા ઇંદ્ર’શ્ચ મે પૃથિવી ચ’ ઇંદ્ર’શ્ચ મે‌உન્તરિ’ક્ષં ચ ઇંદ્ર’શ્ચ મે દ્યૌશ્ચ’ ઇંદ્ર’શ્ચ મે દિશ’શ્ચ ઇંદ્ર’શ્ચ મે મૂર્ધા ચ’ ઇંદ્ર’શ્ચ મે પ્રજાપ’તિશ્ચ ઇંદ્ર’શ્ચ મે || 6 ||

ગંશુશ્ચ’ મે શ્મિશ્ચ મે‌உદા”ભ્યશ્ચ મે‌உધિ’પતિશ્ચ મ ઉપાગંશુશ્ચ’ મે‌உન્તર્યામશ્ચ’ મ ઐંદ્રવાવશ્ચ’ મે મૈત્રાવરુણશ્ચ’ મ આશ્વિનશ્ચ’ મે પ્રતિપ્રસ્થાન’શ્ચ મે શુક્રશ્ચ’ મે ંથી ચ’ મ આગ્રણશ્ચ’ મે વૈશ્વદેવશ્ચ’ મે ધ્રુવશ્ચ’ મે વૈશ્વારશ્ચ’ મ ઋતુગ્રહાશ્ચ’ મે‌உતિગ્રાહ્યા”શ્ચ મ ઐંદ્રાગ્નશ્ચ’ મે વૈશ્વદેવશ્ચ’ મે મરુત્વતીયા”શ્ચ મે માહેંદ્રશ્ચ’ મ આદિત્યશ્ચ’ મે સાવિત્રશ્ચ’ મે સારસ્વતશ્ચ’ મે પૌષ્ણશ્ચ’ મે પાત્નીતશ્ચ’ મે હારિયોનશ્ચ’ મે || 7 ||

ધ્મશ્ચ’ મે ર્હિશ્ચ’ મે વેદિ’શ્ચ મે દિષ્ણિ’યાશ્ચ મે સ્રુચ’શ્ચ મે ચસાશ્ચ’ મે ગ્રાવા’ણશ્ચ મે સ્વર’વશ્ચ મ ઉપવાશ્ચ’ મે‌உધિષવ’ણે ચ મે દ્રોણકશશ્ચ’ મે વાવ્યા’નિ ચ મે પૂભૃચ્ચ’ મ આધનીય’શ્ચ આગ્ની”ધ્રં ચ મે હવિર્ધાનં’ ચ મે ગૃહાશ્ચ’ મે સદ’શ્ચ મે પુરોડાશા”શ્ચ મે પતાશ્ચ’ મે‌உવભૃથશ્ચ’ મે સ્વગાકારશ્ચ’ મે || 8 ||

ગ્નિશ્ચ’ મે ર્મશ્ચ’ મે‌உર્કશ્ચ’ મે સૂર્ય’શ્ચ મે પ્રાણશ્ચ’ મે‌உશ્વમેધશ્ચ’ મે પૃથિવી મે‌உદિ’તિશ્ચ મે દિતિ’શ્ચ મે દ્યૌશ્ચ’ મે શક્વ’રીંગુલ’યો દિશ’શ્ચ મે જ્ઞેન’ કલ્પન્તામૃક્ચ’ મે સામ’ ચ મે સ્તોમ’શ્ચ મે યજુ’શ્ચ મે દીક્ષા ચ’ મે તપ’શ્ચ મ તુશ્ચ’ મે વ્રતં ચ’ મે‌உહોરાત્રયો”ર-દૃષ્ટ્યા બૃ’હદ્રથંરે મે જ્ઞેન’ કલ્પેતામ || 9 ||

ગર્ભા”શ્ચ મે ત્સાશ્ચ’ મે ત્ર્યવિ’શ્ચ મે ત્ર્યવીચ’ મે દિત્યવાટ ચ’ મે દિત્યૌહી ચ’ મે પંચા’વિશ્ચ મે પંચાવી ચ’ મે ત્રિત્સશ્ચ’ મે ત્રિત્સા ચ’ મે તુર્યવાટ ચ’ મે તુર્યૌહી ચ’ મે પષ્ઠવાટ ચ’ મે પષ્ઠૌહી ચ’ મ ક્ષા ચ’ મે શા ચ’ મ ઋભશ્ચ’ મે વેહચ્ચ’ મે‌உનડ્વાં ચ મે ધેનુશ્ચ’ આયુ’ર-જ્ઞેન’ કલ્પતાં પ્રાણો જ્ઞેન’ કલ્પતામ-અપાનો જ્ઞેન’ કલ્પતાં વ્યાનો જ્ઞેન’ કલ્પતાં ચક્ષુ’ર-જ્ઞેન’ કલ્પતા શ્રોત્રં’ જ્ઞેન’ કલ્પતાં મનો’ જ્ઞેન’ કલ્પતાં વાગ-જ્ઞેન’ કલ્પતામ-ત્મા જ્ઞેન’ કલ્પતાં જ્ઞો જ્ઞેન’ કલ્પતામ || 10 ||

એકા’ ચ મે તિસ્રશ્ચ’ મે પંચ’ ચ મે પ્ત ચ’ મે નવ’ ચ એકા’દશ ચ મે ત્રયોદશ ચ મે પંચ’દશ ચ મે પ્તદ’શ ચ મે નવ’દશ ચ એક’વિગંશતિશ્ચ મે ત્રયો’વિગંશતિશ્ચ મે પંચ’વિગંશતિશ્ચ મે પ્ત વિગં’શતિશ્ચ મે નવ’વિગંશતિશ્ચ એક’ત્રિગંશચ્ચ મે ત્રય’સ્ત્રિગંશચ્ચ મે ચત’સ-રશ્ચ મે‌உષ્ટૌ ચ’ મે દ્વાદ’શ ચ મે ષોડ’શ ચ મે વિગંતિશ્ચ’ મે ચતુ’ર્વિગંશતિશ્ચ મે‌உષ્ટાવિગં’શતિશ્ચ મે દ્વાત્રિગં’શચ્ચ મે ષટ-ત્રિગં’શચ્ચ મે ચત્વારિંશચ્ચ’ મે ચતુ’શ-ચત્વારિગંશચ્ચ મે‌உષ્ટાચ’ત્વારિગંશચ્ચ મે વાજ’શ્ચ પ્રવશ્ચા’પિજશ્ચ ક્રતુ’શ્ચ સુવ’શ્ચ મૂર્ધા વ્યશ્નિ’યશ-ચાન્ત્યાનશ-ચાંત્ય’શ્ચ ભૌશ્ચ ભુવ’શ-ચાધિ’પતિશ્ચ || 11 ||

ઓં ઇડા’ દેહૂર-મનુ’ર-યજ્ઞનીર-બૃસ્પતિ’રુક્થાદાનિ’ શગંસિદ-વિશ્વે’-દેવાઃ સૂ”ક્તવાચઃ પૃથિ’વિમાર્મા મા’ હિગંસીર-ધુ’ મનિષ્યે મધુ’ જનિષ્યે મધુ’ વક્ષ્યામિ મધુ’ વદિષ્યામિ મધુ’મતીં દેવેભ્યો વામુદ્યાસગંશુશ્રૂષેણ્યા”મ મનુષ્યે”ભ્યસ્તં મા’ દેવા અ’વંતુ શોભાયૈ’ પિતરો‌உનુ’મદંતુ ||

ઓં શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ’ ||