ಓಂ ಅಗ್ನಾ’ವಿಷ್ಣೋ ಜೋಷ’ಸೇಮಾವ’ರ್ಧಂತು ವಾಂ ಗಿರಃ’ | ದ್ಯುಮ್ನೈರ್-ವಾಜೇ’ಭಿರಾಗ’ತಮ್ | ವಾಜ’ಶ್ಚ ಮೇ ಪ್ರವಶ್ಚ’ ಮೇ ಪ್ರಯ’ತಿಶ್ಚ ಮೇ ಪ್ರಸಿ’ತಿಶ್ಚ ಮೇ ಧೀತಿಶ್ಚ’ ಮೇ ಕ್ರತು’ಶ್ಚ ಮೇ ಸ್ವರ’ಶ್ಚ ಮೇ ಶ್ಲೋಕ’ಶ್ಚ ಮೇ ಶ್ರಾವಶ್ಚ’ ಮೇ ಶ್ರುತಿ’ಶ್ಚ ಮೇ ಜ್ಯೋತಿ’ಶ್ಚ ಮೇ ಸುವ’ಶ್ಚ ಮೇ ಪ್ರಾಣಶ್ಚ’ ಮೇ‌உಪಾನಶ್ಚ’ ಮೇ ವ್ಯಾಶ್ಚ ಮೇ‌உಸು’ಶ್ಚ ಮೇ ಚಿತ್ತಂ ಚ’ ಆಧೀ’ತಂ ಚ ಮೇ ವಾಕ್ಚ’ ಮೇ ಮನ’ಶ್ಚ ಮೇ ಚಕ್ಷು’ಶ್ಚ ಮೇ ಶ್ರೋತ್ರಂ’ ಚ ಮೇ ದಕ್ಷ’ಶ್ಚ ಮೇ ಬಲಂ’ ಚ ಓಜ’ಶ್ಚ ಮೇ ಸಹ’ಶ್ಚ ಆಯು’ಶ್ಚ ಮೇ ರಾ ಚ’ ಮ ತ್ಮಾ ಚ’ ಮೇ ನೂಶ್ಚ’ ಮೇ ಶರ್ಮ’ ಚ ಮೇ ವರ್ಮ’ ಮೇ‌உಂಗಾ’ನಿ ಚ ಮೇ‌உಸ್ಥಾನಿ’ ಚ ಮೇ ಪರೂಗ್‍ಮ್’ಷಿ ಚ ಮೇ ಶರೀ’ರಾಣಿ ಚ ಮೇ || 1 ||

ಜೈಷ್ಠ್ಯಂ’ ಚ ಆಧಿ’ಪತ್ಯಂ ಚ ಮೇ ನ್ಯುಶ್ಚ’ ಮೇ ಭಾಮ’ಶ್ಚ ಮೇ‌உಮ’ಶ್ಚ ಮೇ‌உಂಭ’ಶ್ಚ ಮೇ ಜೇಮಾ ಚ’ ಮೇ ಮಹಿಮಾ ಚ’ ಮೇ ವರಿಮಾ ಚ’ ಮೇ ಪ್ರಥಿಮಾ ಚ’ ಮೇ ರ್ಷ್ಮಾ ಚ’ ಮೇ ದ್ರಾಘುಯಾ ಚ’ ಮೇ ವೃದ್ಧಂ ಚ’ ಮೇ ವೃದ್ಧಿ’ಶ್ಚ ಮೇ ತ್ಯಂ ಚ’ ಮೇ ಶ್ರದ್ಧಾ ಚ’ ಮೇ ಜಗ’ಚ್ಚ ಮೇ ಧನಂ’ ಚ ಮೇ ವಶ’ಶ್ಚ ಮೇ ತ್ವಿಷಿ’ಶ್ಚ ಮೇ ಕ್ರೀಡಾ ಚ’ ಮೇ ಮೋದ’ಶ್ಚ ಮೇ ಜಾತಂ ಚ’ ಮೇ ಜನಿಷ್ಯಮಾ’ಣಂ ಚ ಮೇ ಸೂಕ್ತಂ ಚ’ ಮೇ ಸುಕೃತಂ ಚ’ ಮೇ ವಿತ್ತಂ ಚ’ ಮೇ ವೇದ್ಯಂ’ ಚ ಮೇ ಭೂತಂ ಚ’ ಮೇ ಭವಿಷ್ಯಚ್ಚ’ ಮೇ ಸುಗಂ ಚ’ ಮೇ ಸುಪಥಂ ಚ ಮ ದ್ಧಂ ಚ ಮ ಋದ್ಧಿಶ್ಚ ಮೇ ಕ್ಲುಪ್ತಂ ಚ’ ಮೇ ಕ್ಲುಪ್ತಿ’ಶ್ಚ ಮೇ ತಿಶ್ಚ’ ಮೇ ಸುತಿಶ್ಚ’ ಮೇ || 2 ||

ಶಂ ಚ’ ಮೇ ಮಯ’ಶ್ಚ ಮೇ ಪ್ರಿಯಂ ಚ’ ಮೇ‌உನುಕಾಮಶ್ಚ’ ಮೇ ಕಾಮ’ಶ್ಚ ಮೇ ಸೌಮನಶ್ಚ’ ಮೇ ದ್ರಂ ಚ’ ಮೇ ಶ್ರೇಯ’ಶ್ಚ ಮೇ ವಸ್ಯ’ಶ್ಚ ಮೇ ಯಶ’ಶ್ಚ ಮೇ ಭಗ’ಶ್ಚ ಮೇ ದ್ರವಿ’ಣಂ ಚ ಮೇ ಂತಾ ಚ’ ಮೇ ರ್ತಾ ಚ’ ಮೇ ಕ್ಷೇಮ’ಶ್ಚ ಮೇ ಧೃತಿ’ಶ್ಚ ಮೇ ವಿಶ್ವಂ’ ಚ ಮೇ ಮಹ’ಶ್ಚ ಮೇ ಂವಿಚ್ಚ’ ಮೇ ಙ್ಞಾತ್ರಂ’ ಚ ಮೇ ಸೂಶ್ಚ’ ಮೇ ಪ್ರಸೂಶ್ಚ’ ಮೇ ಸೀರಂ’ ಚ ಮೇ ಯಶ್ಚ’ ಮ ತಂ ಚ’ ಮೇ‌உಮೃತಂ’ ಚ ಮೇ‌உಯಕ್ಷ್ಮಂ ಮೇ‌உನಾ’ಮಯಚ್ಚ ಮೇ ಜೀವಾತು’ಶ್ಚ ಮೇ ದೀರ್ಘಾಯುತ್ವಂ ಚ’ ಮೇ‌உನಮಿತ್ರಂ ಮೇ‌உಭ’ಯಂ ಚ ಮೇ ಸುಗಂ ಚ’ ಮೇ ಶಯ’ನಂ ಚ ಮೇ ಸೂಷಾ ಚ’ ಮೇ ಸುದಿನಂ’ ಚ ಮೇ || 3 ||

ಊರ್ಕ್ಚ’ ಮೇ ಸೂನೃತಾ’ ಚ ಮೇ ಪಯ’ಶ್ಚ ಮೇ ರಸ’ಶ್ಚ ಮೇ ಘೃತಂ ಚ’ ಮೇ ಮಧು’ ಚ ಮೇ ಸಗ್ಧಿ’ಶ್ಚ ಮೇ ಸಪೀ’ತಿಶ್ಚ ಮೇ ಕೃಷಿಶ್ಚ’ ಮೇ ವೃಷ್ಟಿ’ಶ್ಚ ಮೇ ಜೈತ್ರಂ’ ಚ ಔದ್ಭಿ’ದ್ಯಂ ಚ ಮೇ ಯಿಶ್ಚ’ ಮೇ ರಾಯ’ಶ್ಚ ಮೇ ಪುಷ್ಟಂ ಚ ಮೇ ಪುಷ್ಟಿ’ಶ್ಚ ಮೇ ವಿಭು ಚ’ ಮೇ ಪ್ರಭು ಚ’ ಮೇ ಹು ಚ’ ಮೇ ಭೂಯ’ಶ್ಚ ಮೇ ಪೂರ್ಣಂ ಚ’ ಮೇ ಪೂರ್ಣತ’ರಂ ಮೇ‌உಕ್ಷಿ’ತಿಶ್ಚ ಮೇ ಕೂಯ’ವಾಶ್ಚ ಮೇ‌உನ್ನಂ’ ಮೇ‌உಕ್ಷು’ಚ್ಚ ಮೇ ವ್ರೀಹಯ’ಶ್ಚ ಮೇ ಯವಾ”ಶ್ಚ ಮೇ ಮಾಷಾ”ಶ್ಚ ಮೇ ತಿಲಾ”ಶ್ಚ ಮೇ ಮುದ್ಗಾಶ್ಚ’ ಮೇ ಲ್ವಾ”ಶ್ಚ ಮೇ ಗೋಧೂಮಾ”ಶ್ಚ ಮೇ ಸುರಾ”ಶ್ಚ ಮೇ ಪ್ರಿಯಂಗ’ವಶ್ಚ ಮೇ‌உಣ’ವಶ್ಚ ಮೇ ಶ್ಯಾಮಾಕಾ”ಶ್ಚ ಮೇ ನೀವಾರಾ”ಶ್ಚ ಮೇ || 4 ||

ಅಶ್ಮಾ ಚ’ ಮೇ ಮೃತ್ತಿ’ಕಾ ಚ ಮೇ ಗಿರಯ’ಶ್ಚ ಮೇ ಪರ್ವ’ತಾಶ್ಚ ಮೇ ಸಿಕ’ತಾಶ್ಚ ಮೇಸ್-ಪತ’ಯಶ್ಚ ಮೇ ಹಿರ’ಣ್ಯಂ ಮೇ‌உಯ’ಶ್ಚ ಮೇ ಸೀಸಂ’ ಮೇ ತ್ರಪು’ಶ್ಚ ಮೇ ಶ್ಯಾಮಂ ಚ’ ಮೇ ಲೋಹಂ ಚ’ ಮೇ‌உಗ್ನಿಶ್ಚ’ ಮ ಆಪ’ಶ್ಚ ಮೇ ವೀರುಧ’ಶ್ಚ ಓಷ’ಧಯಶ್ಚ ಮೇ ಕೃಷ್ಣಚ್ಯಂ ಚ’ ಮೇ‌உಕೃಷ್ಣಪಚ್ಯಂ ಚ’ ಮೇ ಗ್ರಾಮ್ಯಾಶ್ಚ’ ಮೇ ಶವ’ ಆಣ್ಯಾಶ್ಚ’ ಙ್ಞೇನ’ ಕಲ್ಪಂತಾಂ ವಿತ್ತಂ ಚ’ ಮೇ ವಿತ್ತಿ’ಶ್ಚ ಮೇ ಭೂತಂ ಚ’ ಮೇ ಭೂತಿ’ಶ್ಚ ಮೇ ವಸು’ ಚ ಮೇ ವತಿಶ್ಚ’ ಮೇ ಕರ್ಮ’ ಚ ಮೇ ಶಕ್ತಿ’ಶ್ಚ ಮೇ‌உರ್ಥ’ಶ್ಚ ಏಮ’ಶ್ಚ ಮ ಇತಿ’ಶ್ಚ ಮೇ ಗತಿ’ಶ್ಚ ಮೇ || 5 ||

ಗ್ನಿಶ್ಚ’ ಇಂದ್ರ’ಶ್ಚ ಮೇ ಸೋಮ’ಶ್ಚ ಇಂದ್ರ’ಶ್ಚ ಮೇ ಸವಿತಾ ಚ’ ಇಂದ್ರ’ಶ್ಚ ಮೇ ಸರ’ಸ್ವತೀ ಚ ಇಂದ್ರ’ಶ್ಚ ಮೇ ಪೂಷಾ ಚ’ ಇಂದ್ರ’ಶ್ಚ ಮೇ ಬೃಸ್ಪತಿ’ಶ್ಚ ಇಂದ್ರ’ಶ್ಚ ಮೇ ಮಿತ್ರಶ್ಚ’ ಇಂದ್ರ’ಶ್ಚ ಮೇ ವರು’ಣಶ್ಚ ಇಂದ್ರ’ಶ್ಚ ಮೇ ತ್ವಷ್ಠಾ’ ಚ ಇಂದ್ರ’ಶ್ಚ ಮೇ ಧಾತಾ ಚ’ ಇಂದ್ರ’ಶ್ಚ ಮೇ ವಿಷ್ಣು’ಶ್ಚ ಇಂದ್ರ’ಶ್ಚ ಮೇ‌உಶ್ವಿನೌ’ ಚ ಇಂದ್ರ’ಶ್ಚ ಮೇ ರುತ’ಶ್ಚ ಇಂದ್ರ’ಶ್ಚ ಮೇ ವಿಶ್ವೇ’ ಚ ಮೇ ದೇವಾ ಇಂದ್ರ’ಶ್ಚ ಮೇ ಪೃಥಿವೀ ಚ’ ಇಂದ್ರ’ಶ್ಚ ಮೇ‌உಂತರಿ’ಕ್ಷಂ ಚ ಇಂದ್ರ’ಶ್ಚ ಮೇ ದ್ಯೌಶ್ಚ’ ಇಂದ್ರ’ಶ್ಚ ಮೇ ದಿಶ’ಶ್ಚ ಇಂದ್ರ’ಶ್ಚ ಮೇ ಮೂರ್ಧಾ ಚ’ ಇಂದ್ರ’ಶ್ಚ ಮೇ ಪ್ರಜಾಪ’ತಿಶ್ಚ ಇಂದ್ರ’ಶ್ಚ ಮೇ || 6 ||

ಗ್ಂಶುಶ್ಚ’ ಮೇ ಶ್ಮಿಶ್ಚ ಮೇ‌உದಾ”ಭ್ಯಶ್ಚ ಮೇ‌உಧಿ’ಪತಿಶ್ಚ ಮ ಉಪಾಗ್ಂಶುಶ್ಚ’ ಮೇ‌உಂತರ್ಯಾಮಶ್ಚ’ ಮ ಐಂದ್ರವಾವಶ್ಚ’ ಮೇ ಮೈತ್ರಾವರುಣಶ್ಚ’ ಮ ಆಶ್ವಿನಶ್ಚ’ ಮೇ ಪ್ರತಿಪ್ರಸ್ಥಾನ’ಶ್ಚ ಮೇ ಶುಕ್ರಶ್ಚ’ ಮೇ ಂಥೀ ಚ’ ಮ ಆಗ್ರಣಶ್ಚ’ ಮೇ ವೈಶ್ವದೇವಶ್ಚ’ ಮೇ ಧ್ರುವಶ್ಚ’ ಮೇ ವೈಶ್ವಾರಶ್ಚ’ ಮ ಋತುಗ್ರಹಾಶ್ಚ’ ಮೇ‌உತಿಗ್ರಾಹ್ಯಾ”ಶ್ಚ ಮ ಐಂದ್ರಾಗ್ನಶ್ಚ’ ಮೇ ವೈಶ್ವದೇವಶ್ಚ’ ಮೇ ಮರುತ್ವತೀಯಾ”ಶ್ಚ ಮೇ ಮಾಹೇಂದ್ರಶ್ಚ’ ಮ ಆದಿತ್ಯಶ್ಚ’ ಮೇ ಸಾವಿತ್ರಶ್ಚ’ ಮೇ ಸಾರಸ್ವತಶ್ಚ’ ಮೇ ಪೌಷ್ಣಶ್ಚ’ ಮೇ ಪಾತ್ನೀತಶ್ಚ’ ಮೇ ಹಾರಿಯೋನಶ್ಚ’ ಮೇ || 7 ||

ಧ್ಮಶ್ಚ’ ಮೇ ರ್ಹಿಶ್ಚ’ ಮೇ ವೇದಿ’ಶ್ಚ ಮೇ ದಿಷ್ಣಿ’ಯಾಶ್ಚ ಮೇ ಸ್ರುಚ’ಶ್ಚ ಮೇ ಚಸಾಶ್ಚ’ ಮೇ ಗ್ರಾವಾ’ಣಶ್ಚ ಮೇ ಸ್ವರ’ವಶ್ಚ ಮ ಉಪವಾಶ್ಚ’ ಮೇ‌உಧಿಷವ’ಣೇ ಚ ಮೇ ದ್ರೋಣಕಶಶ್ಚ’ ಮೇ ವಾವ್ಯಾ’ನಿ ಚ ಮೇ ಪೂಭೃಚ್ಚ’ ಮ ಆಧನೀಯ’ಶ್ಚ ಆಗ್ನೀ”ಧ್ರಂ ಚ ಮೇ ಹವಿರ್ಧಾನಂ’ ಚ ಮೇ ಗೃಹಾಶ್ಚ’ ಮೇ ಸದ’ಶ್ಚ ಮೇ ಪುರೋಡಾಶಾ”ಶ್ಚ ಮೇ ಪತಾಶ್ಚ’ ಮೇ‌உವಭೃಥಶ್ಚ’ ಮೇ ಸ್ವಗಾಕಾರಶ್ಚ’ ಮೇ || 8 ||

ಗ್ನಿಶ್ಚ’ ಮೇ ರ್ಮಶ್ಚ’ ಮೇ‌உರ್ಕಶ್ಚ’ ಮೇ ಸೂರ್ಯ’ಶ್ಚ ಮೇ ಪ್ರಾಣಶ್ಚ’ ಮೇ‌உಶ್ವಮೇಧಶ್ಚ’ ಮೇ ಪೃಥಿವೀ ಮೇ‌உದಿ’ತಿಶ್ಚ ಮೇ ದಿತಿ’ಶ್ಚ ಮೇ ದ್ಯೌಶ್ಚ’ ಮೇ ಶಕ್ವ’ರೀಂಗುಲ’ಯೋ ದಿಶ’ಶ್ಚ ಮೇ ಙ್ಞೇನ’ ಕಲ್ಪಂತಾಮೃಕ್ಚ’ ಮೇ ಸಾಮ’ ಚ ಮೇ ಸ್ತೋಮ’ಶ್ಚ ಮೇ ಯಜು’ಶ್ಚ ಮೇ ದೀಕ್ಷಾ ಚ’ ಮೇ ತಪ’ಶ್ಚ ಮ ತುಶ್ಚ’ ಮೇ ವ್ರತಂ ಚ’ ಮೇ‌உಹೋರಾತ್ರಯೋ”ರ್-ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ಬೃ’ಹದ್ರಥಂರೇ ಮೇ ಙ್ಞೇನ’ ಕಲ್ಪೇತಾಮ್ || 9 ||

ಗರ್ಭಾ”ಶ್ಚ ಮೇ ತ್ಸಾಶ್ಚ’ ಮೇ ತ್ರ್ಯವಿ’ಶ್ಚ ಮೇ ತ್ರ್ಯವೀಚ’ ಮೇ ದಿತ್ಯವಾಟ್ ಚ’ ಮೇ ದಿತ್ಯೌಹೀ ಚ’ ಮೇ ಪಂಚಾ’ವಿಶ್ಚ ಮೇ ಪಂಚಾವೀ ಚ’ ಮೇ ತ್ರಿತ್ಸಶ್ಚ’ ಮೇ ತ್ರಿತ್ಸಾ ಚ’ ಮೇ ತುರ್ಯವಾಟ್ ಚ’ ಮೇ ತುರ್ಯೌಹೀ ಚ’ ಮೇ ಪಷ್ಠವಾಟ್ ಚ’ ಮೇ ಪಷ್ಠೌಹೀ ಚ’ ಮ ಕ್ಷಾ ಚ’ ಮೇ ಶಾ ಚ’ ಮ ಋಭಶ್ಚ’ ಮೇ ವೇಹಚ್ಚ’ ಮೇ‌உನಡ್ವಾಂ ಚ ಮೇ ಧೇನುಶ್ಚ’ ಆಯು’ರ್-ಙ್ಞೇನ’ ಕಲ್ಪತಾಂ ಪ್ರಾಣೋ ಙ್ಞೇನ’ ಕಲ್ಪತಾಮ್-ಅಪಾನೋ ಙ್ಞೇನ’ ಕಲ್ಪತಾಂ ವ್ಯಾನೋ ಙ್ಞೇನ’ ಕಲ್ಪತಾಂ ಚಕ್ಷು’ರ್-ಙ್ಞೇನ’ ಕಲ್ಪತಾಗ್ ಶ್ರೋತ್ರಂ’ ಙ್ಞೇನ’ ಕಲ್ಪತಾಂ ಮನೋ’ ಙ್ಞೇನ’ ಕಲ್ಪತಾಂ ವಾಗ್-ಙ್ಞೇನ’ ಕಲ್ಪತಾಮ್-ತ್ಮಾ ಙ್ಞೇನ’ ಕಲ್ಪತಾಂ ಙ್ಞೋ ಙ್ಞೇನ’ ಕಲ್ಪತಾಮ್ || 10 ||

ಏಕಾ’ ಚ ಮೇ ತಿಸ್ರಶ್ಚ’ ಮೇ ಪಂಚ’ ಚ ಮೇ ಪ್ತ ಚ’ ಮೇ ನವ’ ಚ ಏಕಾ’ದಶ ಚ ಮೇ ತ್ರಯೋದಶ ಚ ಮೇ ಪಂಚ’ದಶ ಚ ಮೇ ಪ್ತದ’ಶ ಚ ಮೇ ನವ’ದಶ ಚ ಏಕ’ವಿಗ್ಂಶತಿಶ್ಚ ಮೇ ತ್ರಯೋ’ವಿಗ್ಂಶತಿಶ್ಚ ಮೇ ಪಂಚ’ವಿಗ್ಂಶತಿಶ್ಚ ಮೇ ಪ್ತ ವಿಗ್‍ಮ್’ಶತಿಶ್ಚ ಮೇ ನವ’ವಿಗ್ಂಶತಿಶ್ಚ ಏಕ’ತ್ರಿಗ್ಂಶಚ್ಚ ಮೇ ತ್ರಯ’ಸ್ತ್ರಿಗ್ಂಶಚ್ಚ ಮೇ ಚತ’ಸ್-ರಶ್ಚ ಮೇ‌உಷ್ಟೌ ಚ’ ಮೇ ದ್ವಾದ’ಶ ಚ ಮೇ ಷೋಡ’ಶ ಚ ಮೇ ವಿಗ್ಂತಿಶ್ಚ’ ಮೇ ಚತು’ರ್ವಿಗ್ಂಶತಿಶ್ಚ ಮೇ‌உಷ್ಟಾವಿಗ್‍ಮ್’ಶತಿಶ್ಚ ಮೇ ದ್ವಾತ್ರಿಗ್‍ಮ್’ಶಚ್ಚ ಮೇ ಷಟ್-ತ್ರಿಗ್‍ಮ್’ಶಚ್ಚ ಮೇ ಚತ್ವಾರಿಗ್ಂಶಚ್ಚ’ ಮೇ ಚತು’ಶ್-ಚತ್ವಾರಿಗ್ಂಶಚ್ಚ ಮೇ‌உಷ್ಟಾಚ’ತ್ವಾರಿಗ್ಂಶಚ್ಚ ಮೇ ವಾಜ’ಶ್ಚ ಪ್ರವಶ್ಚಾ’ಪಿಜಶ್ಚ ಕ್ರತು’ಶ್ಚ ಸುವ’ಶ್ಚ ಮೂರ್ಧಾ ವ್ಯಶ್ನಿ’ಯಶ್-ಚಾಂತ್ಯಾನಶ್-ಚಾಂತ್ಯ’ಶ್ಚ ಭೌಶ್ಚ ಭುವ’ಶ್-ಚಾಧಿ’ಪತಿಶ್ಚ || 11 ||

ಓಂ ಇಡಾ’ ದೇಹೂರ್-ಮನು’ರ್-ಯಙ್ಞನೀರ್-ಬೃಸ್ಪತಿ’ರುಕ್ಥಾದಾನಿ’ ಶಗ್ಂಸಿದ್-ವಿಶ್ವೇ’-ದೇವಾಃ ಸೂ”ಕ್ತವಾಚಃ ಪೃಥಿ’ವಿಮಾರ್ಮಾ ಮಾ’ ಹಿಗ್ಂಸೀರ್-ಧು’ ಮನಿಷ್ಯೇ ಮಧು’ ಜನಿಷ್ಯೇ ಮಧು’ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಮಧು’ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ ಮಧು’ಮತೀಂ ದೇವೇಭ್ಯೋ ವಾಮುದ್ಯಾಸಗ್ಂಶುಶ್ರೂಷೇಣ್ಯಾ”ಮ್ ಮನುಷ್ಯೇ”ಭ್ಯಸ್ತಂ ಮಾ’ ದೇವಾ ಅ’ವಂತು ಶೋಭಾಯೈ’ ಪಿತರೋ‌உನು’ಮದಂತು ||

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ’ ||