ഓം അഗ്നാ’വിഷ്ണോ ജോഷ’സേമാവ’ര്ധംതു വാം ഗിരഃ’ | ദ്യുമ്നൈര്-വാജേ’ഭിരാഗ’തമ് | വാജ’ശ്ച മേ പ്രവശ്ച’ മേ പ്രയ’തിശ്ച മേ പ്രസി’തിശ്ച മേ ധീതിശ്ച’ മേ ക്രതു’ശ്ച മേ സ്വര’ശ്ച മേ ശ്ലോക’ശ്ച മേ ശ്രാവശ്ച’ മേ ശ്രുതി’ശ്ച മേ ജ്യോതി’ശ്ച മേ സുവ’ശ്ച മേ പ്രാണശ്ച’ മേ‌உപാനശ്ച’ മേ വ്യാശ്ച മേ‌உസു’ശ്ച മേ ചിത്തം ച’ ആധീ’തം ച മേ വാക്ച’ മേ മന’ശ്ച മേ ചക്ഷു’ശ്ച മേ ശ്രോത്രം’ ച മേ ദക്ഷ’ശ്ച മേ ബലം’ ച ഓജ’ശ്ച മേ സഹ’ശ്ച ആയു’ശ്ച മേ രാ ച’ മ ത്മാ ച’ മേ നൂശ്ച’ മേ ശര്മ’ ച മേ വര്മ’ മേ‌உംഗാ’നി ച മേ‌உസ്ഥാനി’ ച മേ പരൂഗ്ം’ഷി ച മേ ശരീ’രാണി ച മേ || 1 ||

ജൈഷ്ഠ്യം’ ച ആധി’പത്യം ച മേ ന്യുശ്ച’ മേ ഭാമ’ശ്ച മേ‌உമ’ശ്ച മേ‌உംഭ’ശ്ച മേ ജേമാ ച’ മേ മഹിമാ ച’ മേ വരിമാ ച’ മേ പ്രഥിമാ ച’ മേ ര്ഷ്മാ ച’ മേ ദ്രാഘുയാ ച’ മേ വൃദ്ധം ച’ മേ വൃദ്ധി’ശ്ച മേ ത്യം ച’ മേ ശ്രദ്ധാ ച’ മേ ജഗ’ച്ച മേ ധനം’ ച മേ വശ’ശ്ച മേ ത്വിഷി’ശ്ച മേ ക്രീഡാ ച’ മേ മോദ’ശ്ച മേ ജാതം ച’ മേ ജനിഷ്യമാ’ണം ച മേ സൂക്തം ച’ മേ സുകൃതം ച’ മേ വിത്തം ച’ മേ വേദ്യം’ ച മേ ഭൂതം ച’ മേ ഭവിഷ്യച്ച’ മേ സുഗം ച’ മേ സുപഥം ച മ ദ്ധം ച മ ഋദ്ധിശ്ച മേ ക്ലുപ്തം ച’ മേ ക്ലുപ്തി’ശ്ച മേ തിശ്ച’ മേ സുതിശ്ച’ മേ || 2 ||

ശം ച’ മേ മയ’ശ്ച മേ പ്രിയം ച’ മേ‌உനുകാമശ്ച’ മേ കാമ’ശ്ച മേ സൗമനശ്ച’ മേ ദ്രം ച’ മേ ശ്രേയ’ശ്ച മേ വസ്യ’ശ്ച മേ യശ’ശ്ച മേ ഭഗ’ശ്ച മേ ദ്രവി’ണം ച മേ ന്താ ച’ മേ ര്താ ച’ മേ ക്ഷേമ’ശ്ച മേ ധൃതി’ശ്ച മേ വിശ്വം’ ച മേ മഹ’ശ്ച മേ ംവിച്ച’ മേ ജ്ഞാത്രം’ ച മേ സൂശ്ച’ മേ പ്രസൂശ്ച’ മേ സീരം’ ച മേ യശ്ച’ മ തം ച’ മേ‌உമൃതം’ ച മേ‌உയക്ഷ്മം മേ‌உനാ’മയച്ച മേ ജീവാതു’ശ്ച മേ ദീര്ഘായുത്വം ച’ മേ‌உനമിത്രം മേ‌உഭ’യം ച മേ സുഗം ച’ മേ ശയ’നം ച മേ സൂഷാ ച’ മേ സുദിനം’ ച മേ || 3 ||

ഊര്ക്ച’ മേ സൂനൃതാ’ ച മേ പയ’ശ്ച മേ രസ’ശ്ച മേ ഘൃതം ച’ മേ മധു’ ച മേ സഗ്ധി’ശ്ച മേ സപീ’തിശ്ച മേ കൃഷിശ്ച’ മേ വൃഷ്ടി’ശ്ച മേ ജൈത്രം’ ച ഔദ്ഭി’ദ്യം ച മേ യിശ്ച’ മേ രായ’ശ്ച മേ പുഷ്ടം ച മേ പുഷ്ടി’ശ്ച മേ വിഭു ച’ മേ പ്രഭു ച’ മേ ഹു ച’ മേ ഭൂയ’ശ്ച മേ പൂര്ണം ച’ മേ പൂര്ണത’രം മേ‌உക്ഷി’തിശ്ച മേ കൂയ’വാശ്ച മേ‌உന്നം’ മേ‌உക്ഷു’ച്ച മേ വ്രീഹയ’ശ്ച മേ യവാ’ശ്ച മേ മാഷാ’ശ്ച മേ തിലാ’ശ്ച മേ മുദ്ഗാശ്ച’ മേ ല്വാ’ശ്ച മേ ഗോധൂമാ’ശ്ച മേ സുരാ’ശ്ച മേ പ്രിയംഗ’വശ്ച മേ‌உണ’വശ്ച മേ ശ്യാമാകാ’ശ്ച മേ നീവാരാ’ശ്ച മേ || 4 ||

അശ്മാ ച’ മേ മൃത്തി’കാ ച മേ ഗിരയ’ശ്ച മേ പര്വ’താശ്ച മേ സിക’താശ്ച മേസ്-പത’യശ്ച മേ ഹിര’ണ്യം മേ‌உയ’ശ്ച മേ സീസം’ മേ ത്രപു’ശ്ച മേ ശ്യാമം ച’ മേ ലോഹം ച’ മേ‌உഗ്നിശ്ച’ മ ആപ’ശ്ച മേ വീരുധ’ശ്ച ഓഷ’ധയശ്ച മേ കൃഷ്ണച്യം ച’ മേ‌உകൃഷ്ണപച്യം ച’ മേ ഗ്രാമ്യാശ്ച’ മേ ശവ’ ആണ്യാശ്ച’ ജ്ഞേന’ കല്പംതാം വിത്തം ച’ മേ വിത്തി’ശ്ച മേ ഭൂതം ച’ മേ ഭൂതി’ശ്ച മേ വസു’ ച മേ വതിശ്ച’ മേ കര്മ’ ച മേ ശക്തി’ശ്ച മേ‌உര്ഥ’ശ്ച ഏമ’ശ്ച മ ഇതി’ശ്ച മേ ഗതി’ശ്ച മേ || 5 ||

ഗ്നിശ്ച’ ഇംദ്ര’ശ്ച മേ സോമ’ശ്ച ഇംദ്ര’ശ്ച മേ സവിതാ ച’ ഇംദ്ര’ശ്ച മേ സര’സ്വതീ ച ഇംദ്ര’ശ്ച മേ പൂഷാ ച’ ഇംദ്ര’ശ്ച മേ ബൃസ്പതി’ശ്ച ഇംദ്ര’ശ്ച മേ മിത്രശ്ച’ ഇംദ്ര’ശ്ച മേ വരു’ണശ്ച ഇംദ്ര’ശ്ച മേ ത്വഷ്ഠാ’ ച ഇംദ്ര’ശ്ച മേ ധാതാ ച’ ഇംദ്ര’ശ്ച മേ വിഷ്ണു’ശ്ച ഇംദ്ര’ശ്ച മേ‌உശ്വിനൗ’ ച ഇംദ്ര’ശ്ച മേ രുത’ശ്ച ഇംദ്ര’ശ്ച മേ വിശ്വേ’ ച മേ ദേവാ ഇംദ്ര’ശ്ച മേ പൃഥിവീ ച’ ഇംദ്ര’ശ്ച മേ‌உന്തരി’ക്ഷം ച ഇംദ്ര’ശ്ച മേ ദ്യൗശ്ച’ ഇംദ്ര’ശ്ച മേ ദിശ’ശ്ച ഇംദ്ര’ശ്ച മേ മൂര്ധാ ച’ ഇംദ്ര’ശ്ച മേ പ്രജാപ’തിശ്ച ഇംദ്ര’ശ്ച മേ || 6 ||

ഗ്ംശുശ്ച’ മേ ശ്മിശ്ച മേ‌உദാ’ഭ്യശ്ച മേ‌உധി’പതിശ്ച മ ഉപാഗ്ംശുശ്ച’ മേ‌உന്തര്യാമശ്ച’ മ ഐംദ്രവാവശ്ച’ മേ മൈത്രാവരുണശ്ച’ മ ആശ്വിനശ്ച’ മേ പ്രതിപ്രസ്ഥാന’ശ്ച മേ ശുക്രശ്ച’ മേ ംഥീ ച’ മ ആഗ്രണശ്ച’ മേ വൈശ്വദേവശ്ച’ മേ ധ്രുവശ്ച’ മേ വൈശ്വാരശ്ച’ മ ഋതുഗ്രഹാശ്ച’ മേ‌உതിഗ്രാഹ്യാ’ശ്ച മ ഐംദ്രാഗ്നശ്ച’ മേ വൈശ്വദേവശ്ച’ മേ മരുത്വതീയാ’ശ്ച മേ മാഹേംദ്രശ്ച’ മ ആദിത്യശ്ച’ മേ സാവിത്രശ്ച’ മേ സാരസ്വതശ്ച’ മേ പൗഷ്ണശ്ച’ മേ പാത്നീതശ്ച’ മേ ഹാരിയോനശ്ച’ മേ || 7 ||

ധ്മശ്ച’ മേ ര്ഹിശ്ച’ മേ വേദി’ശ്ച മേ ദിഷ്ണി’യാശ്ച മേ സ്രുച’ശ്ച മേ ചസാശ്ച’ മേ ഗ്രാവാ’ണശ്ച മേ സ്വര’വശ്ച മ ഉപവാശ്ച’ മേ‌உധിഷവ’ണേ ച മേ ദ്രോണകശശ്ച’ മേ വാവ്യാ’നി ച മേ പൂഭൃച്ച’ മ ആധനീയ’ശ്ച ആഗ്നീ’ധ്രം ച മേ ഹവിര്ധാനം’ ച മേ ഗൃഹാശ്ച’ മേ സദ’ശ്ച മേ പുരോഡാശാ’ശ്ച മേ പതാശ്ച’ മേ‌உവഭൃഥശ്ച’ മേ സ്വഗാകാരശ്ച’ മേ || 8 ||

ഗ്നിശ്ച’ മേ ര്മശ്ച’ മേ‌உര്കശ്ച’ മേ സൂര്യ’ശ്ച മേ പ്രാണശ്ച’ മേ‌உശ്വമേധശ്ച’ മേ പൃഥിവീ മേ‌உദി’തിശ്ച മേ ദിതി’ശ്ച മേ ദ്യൗശ്ച’ മേ ശക്വ’രീംഗുല’യോ ദിശ’ശ്ച മേ ജ്ഞേന’ കല്പന്താമൃക്ച’ മേ സാമ’ ച മേ സ്തോമ’ശ്ച മേ യജു’ശ്ച മേ ദീക്ഷാ ച’ മേ തപ’ശ്ച മ തുശ്ച’ മേ വ്രതം ച’ മേ‌உഹോരാത്രയോ’ര്-ദൃഷ്ട്യാ ബൃ’ഹദ്രഥംരേ മേ ജ്ഞേന’ കല്പേതാമ് || 9 ||

ഗര്ഭാ’ശ്ച മേ ത്സാശ്ച’ മേ ത്ര്യവി’ശ്ച മേ ത്ര്യവീച’ മേ ദിത്യവാട് ച’ മേ ദിത്യൗഹീ ച’ മേ പംചാ’വിശ്ച മേ പംചാവീ ച’ മേ ത്രിത്സശ്ച’ മേ ത്രിത്സാ ച’ മേ തുര്യവാട് ച’ മേ തുര്യൗഹീ ച’ മേ പഷ്ഠവാട് ച’ മേ പഷ്ഠൗഹീ ച’ മ ക്ഷാ ച’ മേ ശാ ച’ മ ഋഭശ്ച’ മേ വേഹച്ച’ മേ‌உനഡ്വാം ച മേ ധേനുശ്ച’ ആയു’ര്-ജ്ഞേന’ കല്പതാം പ്രാണോ ജ്ഞേന’ കല്പതാമ്-അപാനോ ജ്ഞേന’ കല്പതാം വ്യാനോ ജ്ഞേന’ കല്പതാം ചക്ഷു’ര്-ജ്ഞേന’ കല്പതാഗ് ശ്രോത്രം’ ജ്ഞേന’ കല്പതാം മനോ’ ജ്ഞേന’ കല്പതാം വാഗ്-ജ്ഞേന’ കല്പതാമ്-ത്മാ ജ്ഞേന’ കല്പതാം ജ്ഞോ ജ്ഞേന’ കല്പതാമ് || 10 ||

ഏകാ’ ച മേ തിസ്രശ്ച’ മേ പംച’ ച മേ പ്ത ച’ മേ നവ’ ച ഏകാ’ദശ ച മേ ത്രയോദശ ച മേ പംച’ദശ ച മേ പ്തദ’ശ ച മേ നവ’ദശ ച ഏക’വിഗ്ംശതിശ്ച മേ ത്രയോ’വിഗ്ംശതിശ്ച മേ പംച’വിഗ്ംശതിശ്ച മേ പ്ത വിഗ്ം’ശതിശ്ച മേ നവ’വിഗ്ംശതിശ്ച ഏക’ത്രിഗ്ംശച്ച മേ ത്രയ’സ്ത്രിഗ്ംശച്ച മേ ചത’സ്-രശ്ച മേ‌உഷ്ടൗ ച’ മേ ദ്വാദ’ശ ച മേ ഷോഡ’ശ ച മേ വിഗ്ംതിശ്ച’ മേ ചതു’ര്വിഗ്ംശതിശ്ച മേ‌உഷ്ടാവിഗ്ം’ശതിശ്ച മേ ദ്വാത്രിഗ്ം’ശച്ച മേ ഷട്-ത്രിഗ്ം’ശച്ച മേ ചത്വാരിഗ്ംശച്ച’ മേ ചതു’ശ്-ചത്വാരിഗ്ംശച്ച മേ‌உഷ്ടാച’ത്വാരിഗ്ംശച്ച മേ വാജ’ശ്ച പ്രവശ്ചാ’പിജശ്ച ക്രതു’ശ്ച സുവ’ശ്ച മൂര്ധാ വ്യശ്നി’യശ്-ചാന്ത്യാനശ്-ചാംത്യ’ശ്ച ഭൗശ്ച ഭുവ’ശ്-ചാധി’പതിശ്ച || 11 ||

ഓം ഇഡാ’ ദേഹൂര്-മനു’ര്-യജ്ഞനീര്-ബൃസ്പതി’രുക്ഥാദാനി’ ശഗ്ംസിദ്-വിശ്വേ’-ദേവാഃ സൂ’ക്തവാചഃ പൃഥി’വിമാര്മാ മാ’ ഹിഗ്ംസീര്-ധു’ മനിഷ്യേ മധു’ ജനിഷ്യേ മധു’ വക്ഷ്യാമി മധു’ വദിഷ്യാമി മധു’മതീം ദേവേഭ്യോ വാമുദ്യാസഗ്ംശുശ്രൂഷേണ്യാ’മ് മനുഷ്യേ’ഭ്യസ്തം മാ’ ദേവാ അ’വംതു ശോഭായൈ’ പിതരോ‌உനു’മദംതു ||

ഓം ശാംതിഃ ശാംതിഃ ശാംതിഃ’ ||