ഓം || ഹിര’ണ്യവര്ണാം ഹരി’ണീം സുവര്ണ’രതസ്ര’ജാമ് | ംദ്രാം ഹിരണ്മ’യീം ക്ഷ്മീം ജാത’വേദോ ആവ’ഹ ||

താം ആവ’ ജാത’വേദോ ക്ഷ്മീമന’പഗാമിനീ’മ് |
സ്യാം ഹിര’ണ്യം വിംദേയം ഗാമശ്വം പുരു’ഷാഹമ് ||

ശ്വപൂര്വാം ര’ഥധ്യാം സ്തിനാ’ദ-പ്രബോധി’നീമ് |
ശ്രിയം’ ദേവീമുപ’ഹ്വയേ ശ്രീര്മാ ദേവീര്ജു’ഷതാമ് ||

കാം സോ’സ്മിതാം ഹിര’ണ്യപ്രാകാരാ’മാര്ദ്രാം ജ്വലം’തീം തൃപ്താം ര്പയം’തീമ് |
ദ്മേ സ്ഥിതാം ദ്മവ’ര്ണാം താമിഹോപ’ഹ്വയേ ശ്രിയമ് ||

ംദ്രാം പ്ര’ഭാസാം സാ ജ്വലം’തീം ശ്രിയം’ ലോകേ ദേവജു’ഷ്ടാമുദാരാമ് |
താം ദ്മിനീ’മീം ശര’ണഹം പ്രപ’ദ്യേ‌உലക്ഷ്മീര്മേ’ നശ്യതാം ത്വാം വൃ’ണേ ||

ദിത്യവ’ര്ണേ തസോ‌உധി’ജാതോ വസ്പതിസ്തവ’ വൃക്ഷോ‌உഥ ബില്വഃ |
സ്യ ഫലാ’നിസാനു’ദംതു മായാംത’രായാശ്ച’ ബാഹ്യാ അ’ക്ഷ്മീഃ ||

ഉപൈതു മാം ദേഖഃ കീര്തിശ്ച മണി’നാ ഹ |
പ്രാദുര്ഭൂതോ‌உസ്മി’ രാഷ്ട്രേ‌உസ്മിന് കീര്തിമൃ’ദ്ധിം ദാദു’ മേ ||

ക്ഷുത്പി’പാസാമ’ലാം ജ്യേഷ്ഠാമ’ക്ഷീം നാ’ശയാമ്യഹമ് |
അഭൂ’തിമസ’മൃദ്ധിം ച സര്വാം നിര്ണു’ദ മേ ഗൃഹാത് ||

ദ്വാരാം ദു’രാര്ഷാം നിത്യപു’ഷ്ടാം കരീഷിണീ’മ് |
ശ്വരീഗ്ം’ സര്വ’ഭൂതാനാം താമിഹോപ’ഹ്വയേ ശ്രിയമ് ||

മന’സഃ കാമാകൂതിം വാചഃ ത്യമ’ശീമഹി |
ശൂനാം രൂപമന്യ’സ്യ മയി ശ്രീഃ ശ്ര’യതാം യശഃ’ ||

ര്ദമേ’ന പ്ര’ജാഭൂതാ യി സംഭ’വ ര്ദമ |
ശ്രിയം’ വാസയ’ മേ കുലേ മാതരം’ പദ്മമാലി’നീമ് ||

ആപഃ’ സൃജംതു’ സ്നിഗ്ദാനി ചിക്ലീത വ’സ മേ ഗൃഹേ |
നി ച’ ദേവീം മാരം ശ്രിയം’ വാസയ’ മേ കുലേ ||

ര്ദ്രാം പുഷ്കരി’ണീം പുഷ്ടിം സുര്ണാമ് ഹേ’മമാലിനീമ് |
സൂര്യാം ഹിരണ്മ’യീം ക്ഷ്മീം ജാത’വേദോ ആവ’ഹ ||

ര്ദ്രാം യഃ കരി’ണീം ഷ്ടിം പിലാമ് പ’ദ്മമാലിനീമ് |
ംദ്രാം ഹിരണ്മ’യീം ക്ഷ്മീം ജാത’വേദോ ആവ’ഹ ||

താം ആവ’ ജാത’വേദോ ക്ഷീമന’പഗാമിനീ’മ് |
സ്യാം ഹിര’ണ്യം പ്രഭൂ’തം ഗാവോ’ ദാസ്യോ‌உശ്വാ’ന്, വിംദേയം പുരു’ഷാഹമ് ||

ഓം ഹാദേവ്യൈ ച’ വിദ്മഹേ’ വിഷ്ണുത്നീ ച’ ധീമഹി | തന്നോ’ ലക്ഷ്മീഃ പ്രചോദയാ’ത് ||

ശ്രീ-ര്വര്ച’സ്വ-മായു’ഷ്യ-മാരോ’ഗ്യമാവീ’ധാത് പവ’മാനം മഹീയതേ’ | ധാന്യം നം ശും ഹുപു’ത്രലാഭം തസം’വത്സരം ദീര്ഘമായുഃ’ ||

ഓം ശാംതിഃ ശാംതിഃ ശാംതിഃ’ ||