ஓம் || ஹிர’ண்யவர்ணாம் ஹரி’ணீம் ஸுவர்ண’ரதஸ்ர’ஜாம் | ம்த்ராம் ஹிரண்ம’யீம் க்ஷ்மீம் ஜாத’வேதோ ஆவ’ஹ ||

தாம் ஆவ’ ஜாத’வேதோ க்ஷ்மீமன’பகாமினீ”ம் |
ஸ்யாம் ஹிர’ண்யம் விம்தேயம் காமஶ்வம் புரு’ஷாஹம் ||

ஶ்வபூர்வாம் ர’தத்யாம் ஸ்தினா”த-ப்ரபோதி’னீம் |
ஶ்ரியம்’ தேவீமுப’ஹ்வயே ஶ்ரீர்மா தேவீர்ஜு’ஷதாம் ||

காம் ஸோ”ஸ்மிதாம் ஹிர’ண்யப்ராகாரா’மார்த்ராம் ஜ்வலம்’தீம் த்றுப்தாம் ர்பயம்’தீம் |
த்மே ஸ்திதாம் த்மவ’ர்ணாம் தாமிஹோப’ஹ்வயே ஶ்ரியம் ||

ம்த்ராம் ப்ர’பாஸாம் ஸா ஜ்வலம்’தீம் ஶ்ரியம்’ லோகே தேவஜு’ஷ்டாமுதாராம் |
தாம் த்மினீ’மீம் ஶர’ணஹம் ப்ரப’த்யே‌உலக்ஷ்மீர்மே’ னஶ்யதாம் த்வாம் வ்று’ணே ||

தித்யவ’ர்ணே தஸோ‌உதி’ஜாதோ வஸ்பதிஸ்தவ’ வ்றுக்ஷோ‌உத பில்வஃ |
ஸ்ய பலா’னிஸானு’தம்து மாயாம்த’ராயாஶ்ச’ பாஹ்யா அ’க்ஷ்மீஃ ||

உபைது மாம் தேகஃ கீர்திஶ்ச மணி’னா ஹ |
ப்ராதுர்பூதோ‌உஸ்மி’ ராஷ்ட்ரே‌உஸ்மின் கீர்திம்று’த்திம் தாது’ மே ||

க்ஷுத்பி’பாஸாம’லாம் ஜ்யேஷ்டாம’க்ஷீம் னா’ஶயாம்யஹம் |
அபூ’திமஸ’ம்றுத்திம் ச ஸர்வாம் னிர்ணு’த மே க்றுஹாத் ||

ம்த்வாராம் து’ரார்ஷாம் னித்யபு’ஷ்டாம் கரீஷிணீ”ம் |
ஶ்வரீக்ம்’ ஸர்வ’பூதானாம் தாமிஹோப’ஹ்வயே ஶ்ரியம் ||

மன’ஸஃ காமாகூதிம் வாசஃ த்யம’ஶீமஹி |
ஶூனாம் ரூபமன்ய’ஸ்ய மயி ஶ்ரீஃ ஶ்ர’யதாம் யஶஃ’ ||

ர்தமே’ன ப்ர’ஜாபூதா யி ஸம்ப’வ ர்தம |
ஶ்ரியம்’ வாஸய’ மே குலே மாதரம்’ பத்மமாலி’னீம் ||

ஆபஃ’ ஸ்றுஜம்து’ ஸ்னிக்தானி சிக்லீத வ’ஸ மே க்றுஹே |
னி ச’ தேவீம் மாரம் ஶ்ரியம்’ வாஸய’ மே குலே ||

ர்த்ராம் புஷ்கரி’ணீம் புஷ்டிம் ஸுர்ணாம் ஹே’மமாலினீம் |
ஸூர்யாம் ஹிரண்ம’யீம் க்ஷ்மீம் ஜாத’வேதோ ஆவ’ஹ ||

ர்த்ராம் யஃ கரி’ணீம் ஷ்டிம் பிம்லாம் ப’த்மமாலினீம் |
ம்த்ராம் ஹிரண்ம’யீம் க்ஷ்மீம் ஜாத’வேதோ ஆவ’ஹ ||

தாம் ஆவ’ ஜாத’வேதோ க்ஷீமன’பகாமினீ”ம் |
ஸ்யாம் ஹிர’ண்யம் ப்ரபூ’தம் காவோ’ தாஸ்யோ‌உஶ்வா”ன், விம்தேயம் புரு’ஷாஹம் ||

ஓம் ஹாதேவ்யை ச’ வித்மஹே’ விஷ்ணுத்னீ ச’ தீமஹி | தன்னோ’ லக்ஷ்மீஃ ப்ரசோதயா”த் ||

ஶ்ரீ-ர்வர்ச’ஸ்வ-மாயு’ஷ்ய-மாரோ”க்யமாவீ’தாத் பவ’மானம் மஹீயதே” | தான்யம் னம் ஶும் ஹுபு’த்ரலாபம் தஸம்”வத்ஸரம் தீர்கமாயுஃ’ ||

ஓம் ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ’ ||