அத சதுர்தஶோ‌உத்யாயஃ |

ஶ்ரீபகவானுவாச |
பரம் பூயஃ ப்ரவக்ஷ்யாமி ஜ்ஞானானாம் ஜ்ஞானமுத்தமம் |
யஜ்ஜ்ஞாத்வா முனயஃ ஸர்வே பராம் ஸித்திமிதோ கதாஃ || 1 ||

இதம் ஜ்ஞானமுபாஶ்ரித்ய மம ஸாதர்ம்யமாகதாஃ |
ஸர்கே‌உபி னோபஜாயன்தே ப்ரலயே ன வ்யதன்தி ச || 2 ||

மம யோனிர்மஹத்ப்ரஹ்ம தஸ்மின்கர்பம் ததாம்யஹம் |
ஸம்பவஃ ஸர்வபூதானாம் ததோ பவதி பாரத || 3 ||

ஸர்வயோனிஷு கௌன்தேய மூர்தயஃ ஸம்பவன்தி யாஃ |
தாஸாம் ப்ரஹ்ம மஹத்யோனிரஹம் பீஜப்ரதஃ பிதா || 4 ||

ஸத்த்வம் ரஜஸ்தம இதி குணாஃ ப்ரக்றுதிஸம்பவாஃ |
னிபத்னன்தி மஹாபாஹோ தேஹே தேஹினமவ்யயம் || 5 ||

தத்ர ஸத்த்வம் னிர்மலத்வாத்ப்ரகாஶகமனாமயம் |
ஸுகஸங்கேன பத்னாதி ஜ்ஞானஸங்கேன சானக || 6 ||

ரஜோ ராகாத்மகம் வித்தி த்றுஷ்ணாஸங்கஸமுத்பவம் |
தன்னிபத்னாதி கௌன்தேய கர்மஸங்கேன தேஹினம் || 7 ||

தமஸ்த்வஜ்ஞானஜம் வித்தி மோஹனம் ஸர்வதேஹினாம் |
ப்ரமாதாலஸ்யனித்ராபிஸ்தன்னிபத்னாதி பாரத || 8 ||

ஸத்த்வம் ஸுகே ஸம்ஜயதி ரஜஃ கர்மணி பாரத |
ஜ்ஞானமாவ்றுத்ய து தமஃ ப்ரமாதே ஸம்ஜயத்யுத || 9 ||

ரஜஸ்தமஶ்சாபிபூய ஸத்த்வம் பவதி பாரத |
ரஜஃ ஸத்த்வம் தமஶ்சைவ தமஃ ஸத்த்வம் ரஜஸ்ததா || 10 ||

ஸர்வத்வாரேஷு தேஹே‌உஸ்மின்ப்ரகாஶ உபஜாயதே |
ஜ்ஞானம் யதா ததா வித்யாத்விவ்றுத்தம் ஸத்த்வமித்யுத || 11 ||

லோபஃ ப்ரவ்றுத்திராரம்பஃ கர்மணாமஶமஃ ஸ்ப்றுஹா |
ரஜஸ்யேதானி ஜாயன்தே விவ்றுத்தே பரதர்ஷப || 12 ||

அப்ரகாஶோ‌உப்ரவ்றுத்திஶ்ச ப்ரமாதோ மோஹ ஏவ ச |
தமஸ்யேதானி ஜாயன்தே விவ்றுத்தே குருனன்தன || 13 ||

யதா ஸத்த்வே ப்ரவ்றுத்தே து ப்ரலயம் யாதி தேஹப்றுத் |
ததோத்தமவிதாம் லோகானமலான்ப்ரதிபத்யதே || 14 ||

ரஜஸி ப்ரலயம் கத்வா கர்மஸங்கிஷு ஜாயதே |
ததா ப்ரலீனஸ்தமஸி மூடயோனிஷு ஜாயதே || 15 ||

கர்மணஃ ஸுக்றுதஸ்யாஹுஃ ஸாத்த்விகம் னிர்மலம் பலம் |
ரஜஸஸ்து பலம் துஃகமஜ்ஞானம் தமஸஃ பலம் || 16 ||

ஸத்த்வாத்ஸம்ஜாயதே ஜ்ஞானம் ரஜஸோ லோப ஏவ ச |
ப்ரமாதமோஹௌ தமஸோ பவதோ‌உஜ்ஞானமேவ ச || 17 ||

ஊர்த்வம் கச்சன்தி ஸத்த்வஸ்தா மத்யே திஷ்டன்தி ராஜஸாஃ |
ஜகன்யகுணவ்றுத்திஸ்தா அதோ கச்சன்தி தாமஸாஃ || 18 ||

னான்யம் குணேப்யஃ கர்தாரம் யதா த்ரஷ்டானுபஶ்யதி |
குணேப்யஶ்ச பரம் வேத்தி மத்பாவம் ஸோ‌உதிகச்சதி || 19 ||

குணானேதானதீத்ய த்ரீன்தேஹீ தேஹஸமுத்பவான் |
ஜன்மம்றுத்யுஜராதுஃகைர்விமுக்தோ‌உம்றுதமஶ்னுதே || 20 ||

அர்ஜுன உவாச |
கைர்லிங்கைஸ்த்ரீன்குணானேதானதீதோ பவதி ப்ரபோ |
கிமாசாரஃ கதம் சைதாம்ஸ்த்ரீன்குணானதிவர்ததே || 21 ||

ஶ்ரீபகவானுவாச |
ப்ரகாஶம் ச ப்ரவ்றுத்திம் ச மோஹமேவ ச பாம்டவ |
த த்வேஷ்டி ஸம்ப்ரவ்றுத்தானி ன னிவ்றுத்தானி காங்க்ஷதி || 22 ||

உதாஸீனவதாஸீனோ குணைர்யோ ன விசால்யதே |
குணா வர்தன்த இத்யேவ யோ‌உவதிஷ்டதி னேங்கதே || 23 ||

ஸமதுஃகஸுகஃ ஸ்வஸ்தஃ ஸமலோஷ்டாஶ்மகாஞ்சனஃ |
துல்யப்ரியாப்ரியோ தீரஸ்துல்யனின்தாத்மஸம்ஸ்துதிஃ || 24 ||

மானாபமானயோஸ்துல்யஸ்துல்யோ மித்ராரிபக்ஷயோஃ |
ஸர்வாரம்பபரித்யாகீ குணாதீதஃ ஸ உச்யதே || 25 ||

மாம் ச யோ‌உவ்யபிசாரேண பக்தியோகேன ஸேவதே |
ஸ குணான்ஸமதீத்யைதான்ப்ரஹ்மபூயாய கல்பதே || 26 ||

ப்ரஹ்மணோ ஹி ப்ரதிஷ்டாஹமம்றுதஸ்யாவ்யயஸ்ய ச |
ஶாஶ்வதஸ்ய ச தர்மஸ்ய ஸுகஸ்யைகான்திகஸ்ய ச || 27 ||

ஓம் தத்ஸதிதி ஶ்ரீமத்பகவத்கீதாஸூபனிஷத்ஸு ப்ரஹ்மவித்யாயாம் யோகஶாஸ்த்ரே ஶ்ரீக்றுஷ்ணார்ஜுனஸம்வாதே

குணத்ரயவிபாகயோகோ னாம சதுர்தஶோ‌உத்யாயஃ ||14 ||