അഥ ഷോഡശോ‌உധ്യായഃ |

ശ്രീഭഗവാനുവാച |
അഭയം സത്ത്വസംശുദ്ധിര്ജ്ഞാനയോഗവ്യവസ്ഥിതിഃ |
ദാനം ദമശ്ച യജ്ഞശ്ച സ്വാധ്യായസ്തപ ആര്ജവമ് || 1 ||

അഹിംസാ സത്യമക്രോധസ്ത്യാഗഃ ശാന്തിരപൈശുനമ് |
ദയാ ഭൂതേഷ്വലോലുപ്ത്വം മാര്ദവം ഹ്രീരചാപലമ് || 2 ||

തേജഃ ക്ഷമാ ധൃതിഃ ശൗചമദ്രോഹോ നാതിമാനിതാ |
ഭവന്തി സംപദം ദൈവീമഭിജാതസ്യ ഭാരത || 3 ||

ദമ്ഭോ ദര്പോ‌உഭിമാനശ്ച ക്രോധഃ പാരുഷ്യമേവ ച |
അജ്ഞാനം ചാഭിജാതസ്യ പാര്ഥ സംപദമാസുരീമ് || 4 ||

ദൈവീ സംപദ്വിമോക്ഷായ നിബന്ധായാസുരീ മതാ |
മാ ശുചഃ സംപദം ദൈവീമഭിജാതോ‌உസി പാംഡവ || 5 ||

ദ്വൗ ഭൂതസര്ഗൗ ലോകേ‌உസ്മിന്ദൈവ ആസുര ഏവ ച |
ദൈവോ വിസ്തരശഃ പ്രോക്ത ആസുരം പാര്ഥ മേ ശൃണു || 6 ||

പ്രവൃത്തിം ച നിവൃത്തിം ച ജനാ ന വിദുരാസുരാഃ |
ന ശൗചം നാപി ചാചാരോ ന സത്യം തേഷു വിദ്യതേ || 7 ||

അസത്യമപ്രതിഷ്ഠം തേ ജഗദാഹുരനീശ്വരമ് |
അപരസ്പരസംഭൂതം കിമന്യത്കാമഹൈതുകമ് || 8 ||

ഏതാം ദൃഷ്ടിമവഷ്ടഭ്യ നഷ്ടാത്മാനോ‌உല്പബുദ്ധയഃ |
പ്രഭവന്ത്യുഗ്രകര്മാണഃ ക്ഷയായ ജഗതോ‌உഹിതാഃ || 9 ||

കാമമാശ്രിത്യ ദുഷ്പൂരം ദമ്ഭമാനമദാന്വിതാഃ |
മോഹാദ്ഗൃഹീത്വാസദ്ഗ്രാഹാന്പ്രവര്തന്തേ‌உശുചിവ്രതാഃ || 10 ||

ചിന്താമപരിമേയാം ച പ്രലയാന്താമുപാശ്രിതാഃ |
കാമോപഭോഗപരമാ ഏതാവദിതി നിശ്ചിതാഃ || 11 ||

ആശാപാശശതൈര്ബദ്ധാഃ കാമക്രോധപരായണാഃ |
ഈഹന്തേ കാമഭോഗാര്ഥമന്യായേനാര്ഥസംചയാന് || 12 ||

ഇദമദ്യ മയാ ലബ്ധമിമം പ്രാപ്സ്യേ മനോരഥമ് |
ഇദമസ്തീദമപി മേ ഭവിഷ്യതി പുനര്ധനമ് || 13 ||

അസൗ മയാ ഹതഃ ശത്രുര്ഹനിഷ്യേ ചാപരാനപി |
ഈശ്വരോ‌உഹമഹം ഭോഗീ സിദ്ധോ‌உഹം ബലവാന്സുഖീ || 14 ||

ആഢ്യോ‌உഭിജനവാനസ്മി കോ‌உന്യോസ്തി സദൃശോ മയാ |
യക്ഷ്യേ ദാസ്യാമി മോദിഷ്യ ഇത്യജ്ഞാനവിമോഹിതാഃ || 15 ||

അനേകചിത്തവിഭ്രാന്താ മോഹജാലസമാവൃതാഃ |
പ്രസക്താഃ കാമഭോഗേഷു പതന്തി നരകേ‌உശുചൗ || 16 ||

ആത്മസംഭാവിതാഃ സ്തബ്ധാ ധനമാനമദാന്വിതാഃ |
യജന്തേ നാമയജ്ഞൈസ്തേ ദമ്ഭേനാവിധിപൂര്വകമ് || 17 ||

അഹംകാരം ബലം ദര്പം കാമം ക്രോധം ച സംശ്രിതാഃ |
മാമാത്മപരദേഹേഷു പ്രദ്വിഷന്തോ‌உഭ്യസൂയകാഃ || 18 ||

താനഹം ദ്വിഷതഃ ക്രൂരാന്സംസാരേഷു നരാധമാന് |
ക്ഷിപാമ്യജസ്രമശുഭാനാസുരീഷ്വേവ യോനിഷു || 19 ||

ആസുരീം യോനിമാപന്നാ മൂഢാ ജന്മനി ജന്മനി |
മാമപ്രാപ്യൈവ കൗന്തേയ തതോ യാന്ത്യധമാം ഗതിമ് || 20 ||

ത്രിവിധം നരകസ്യേദം ദ്വാരം നാശനമാത്മനഃ |
കാമഃ ക്രോധസ്തഥാ ലോഭസ്തസ്മാദേതത്ത്രയം ത്യജേത് || 21 ||

ഏതൈര്വിമുക്തഃ കൗന്തേയ തമോദ്വാരൈസ്ത്രിഭിര്നരഃ |
ആചരത്യാത്മനഃ ശ്രേയസ്തതോ യാതി പരാം ഗതിമ് || 22 ||

യഃ ശാസ്ത്രവിധിമുത്സൃജ്യ വര്തതേ കാമകാരതഃ |
ന സ സിദ്ധിമവാപ്നോതി ന സുഖം ന പരാം ഗതിമ് || 23 ||

തസ്മാച്ഛാസ്ത്രം പ്രമാണം തേ കാര്യാകാര്യവ്യവസ്ഥിതൗ |
ജ്ഞാത്വാ ശാസ്ത്രവിധാനോക്തം കര്മ കര്തുമിഹാര്ഹസി || 24 ||

ഓം തത്സദിതി ശ്രീമദ്ഭഗവദ്ഗീതാസൂപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാര്ജുനസംവാദേ

ദൈവാസുരസംപദ്വിഭാഗയോഗോ നാമ ഷോഡശോ‌உധ്യായഃ ||16 ||