அத பஞ்சமோ‌உத்யாயஃ |

அர்ஜுன உவாச |
ஸம்ன்யாஸம் கர்மணாம் க்றுஷ்ண புனர்யோகம் ச ஶம்ஸஸி |
யச்ச்ரேய ஏதயோரேகம் தன்மே ப்ரூஹி ஸுனிஶ்சிதம் || 1 ||

ஶ்ரீபகவானுவாச |
ஸம்ன்யாஸஃ கர்மயோகஶ்ச னிஃஶ்ரேயஸகராவுபௌ |
தயோஸ்து கர்மஸம்ன்யாஸாத்கர்மயோகோ விஶிஷ்யதே || 2 ||

ஜ்ஞேயஃ ஸ னித்யஸம்ன்யாஸீ யோ ன த்வேஷ்டி ன காங்க்ஷதி |
னிர்த்வன்த்வோ ஹி மஹாபாஹோ ஸுகம் பன்தாத்ப்ரமுச்யதே || 3 ||

ஸாம்க்யயோகௌ ப்றுதக்பாலாஃ ப்ரவதன்தி ன பண்டிதாஃ |
ஏகமப்யாஸ்திதஃ ஸம்யகுபயோர்வின்ததே பலம் || 4 ||

யத்ஸாம்க்யைஃ ப்ராப்யதே ஸ்தானம் தத்யோகைரபி கம்யதே |
ஏகம் ஸாம்க்யம் ச யோகம் ச யஃ பஶ்யதி ஸ பஶ்யதி || 5 ||

ஸம்ன்யாஸஸ்து மஹாபாஹோ துஃகமாப்துமயோகதஃ |
யோகயுக்தோ முனிர்ப்ரஹ்ம னசிரேணாதிகச்சதி || 6 ||

யோகயுக்தோ விஶுத்தாத்மா விஜிதாத்மா ஜிதேன்த்ரியஃ |
ஸர்வபூதாத்மபூதாத்மா குர்வன்னபி ன லிப்யதே || 7 ||

னைவ கிம்சித்கரோமீதி யுக்தோ மன்யேத தத்த்வவித் |
பஶ்யஞ்ஶ்றுண்வன்ஸ்ப்றுஶஞ்ஜிக்ரன்னஶ்னன்கச்சன்ஸ்வபஞ்ஶ்வஸன் || 8 ||

ப்ரலபன்விஸ்றுஜன்க்றுஹ்ணன்னுன்மிஷன்னிமிஷன்னபி |
இன்த்ரியாணீன்த்ரியார்தேஷு வர்தன்த இதி தாரயன் || 9 ||

ப்ரஹ்மண்யாதாய கர்மாணி ஸங்கம் த்யக்த்வா கரோதி யஃ |
லிப்யதே ன ஸ பாபேன பத்மபத்ரமிவாம்பஸா || 10 ||

காயேன மனஸா புத்த்யா கேவலைரின்த்ரியைரபி |
யோகினஃ கர்ம குர்வன்தி ஸங்கம் த்யக்த்வாத்மஶுத்தயே || 11 ||

யுக்தஃ கர்மபலம் த்யக்த்வா ஶான்திமாப்னோதி னைஷ்டிகீம் |
அயுக்தஃ காமகாரேண பலே ஸக்தோ னிபத்யதே || 12 ||

ஸர்வகர்மாணி மனஸா ஸம்ன்யஸ்யாஸ்தே ஸுகம் வஶீ |
னவத்வாரே புரே தேஹீ னைவ குர்வன்ன காரயன் || 13 ||

ன கர்த்றுத்வம் ன கர்மாணி லோகஸ்ய ஸ்றுஜதி ப்ரபுஃ |
ன கர்மபலஸம்யோகம் ஸ்வபாவஸ்து ப்ரவர்ததே || 14 ||

னாதத்தே கஸ்யசித்பாபம் ன சைவ ஸுக்றுதம் விபுஃ |
அஜ்ஞானேனாவ்றுதம் ஜ்ஞானம் தேன முஹ்யன்தி ஜன்தவஃ || 15 ||

ஜ்ஞானேன து ததஜ்ஞானம் யேஷாம் னாஶிதமாத்மனஃ |
தேஷாமாதித்யவஜ்ஜ்ஞானம் ப்ரகாஶயதி தத்பரம் || 16 ||

தத்புத்தயஸ்ததாத்மானஸ்தன்னிஷ்டாஸ்தத்பராயணாஃ |
கச்சன்த்யபுனராவ்றுத்திம் ஜ்ஞானனிர்தூதகல்மஷாஃ || 17 ||

வித்யாவினயஸம்பன்னே ப்ராஹ்மணே கவி ஹஸ்தினி |
ஶுனி சைவ ஶ்வபாகே ச பண்டிதாஃ ஸமதர்ஶினஃ || 18 ||

இஹைவ தைர்ஜிதஃ ஸர்கோ யேஷாம் ஸாம்யே ஸ்திதம் மனஃ |
னிர்தோஷம் ஹி ஸமம் ப்ரஹ்ம தஸ்மாத்ப்ரஹ்மணி தே ஸ்திதாஃ || 19 ||

ன ப்ரஹ்றுஷ்யேத்ப்ரியம் ப்ராப்ய னோத்விஜேத்ப்ராப்ய சாப்ரியம் |
ஸ்திரபுத்திரஸம்மூடோ ப்ரஹ்மவித்ப்ரஹ்மணி ஸ்திதஃ || 20 ||

பாஹ்யஸ்பர்ஶேஷ்வஸக்தாத்மா வின்தத்யாத்மனி யத்ஸுகம் |
ஸ ப்ரஹ்மயோகயுக்தாத்மா ஸுகமக்ஷயமஶ்னுதே || 21 ||

யே ஹி ஸம்ஸ்பர்ஶஜா போகா துஃகயோனய ஏவ தே |
ஆத்யன்தவன்தஃ கௌன்தேய ன தேஷு ரமதே புதஃ || 22 ||

ஶக்னோதீஹைவ யஃ ஸோடும் ப்ராக்ஶரீரவிமோக்ஷணாத் |
காமக்ரோதோத்பவம் வேகம் ஸ யுக்தஃ ஸ ஸுகீ னரஃ || 23 ||

யோ‌உன்தஃஸுகோ‌உன்தராராமஸ்ததான்தர்ஜ்யோதிரேவ யஃ |
ஸ யோகீ ப்ரஹ்மனிர்வாணம் ப்ரஹ்மபூதோ‌உதிகச்சதி || 24 ||

லபன்தே ப்ரஹ்மனிர்வாணம்றுஷயஃ க்ஷீணகல்மஷாஃ |
சின்னத்வைதா யதாத்மானஃ ஸர்வபூதஹிதே ரதாஃ || 25 ||

காமக்ரோதவியுக்தானாம் யதீனாம் யதசேதஸாம் |
அபிதோ ப்ரஹ்மனிர்வாணம் வர்ததே விதிதாத்மனாம் || 26 ||

ஸ்பர்ஶான்க்றுத்வா பஹிர்பாஹ்யாம்ஶ்சக்ஷுஶ்சைவான்தரே ப்ருவோஃ |
ப்ராணாபானௌ ஸமௌ க்றுத்வா னாஸாப்யன்தரசாரிணௌ || 27 ||

யதேன்த்ரியமனோபுத்திர்முனிர்மோக்ஷபராயணஃ |
விகதேச்சாபயக்ரோதோ யஃ ஸதா முக்த ஏவ ஸஃ || 28 ||

போக்தாரம் யஜ்ஞதபஸாம் ஸர்வலோகமஹேஶ்வரம் |
ஸுஹ்றுதம் ஸர்வபூதானாம் ஜ்ஞாத்வா மாம் ஶான்திம்றுச்சதி || 29 ||

ஓம் தத்ஸதிதி ஶ்ரீமத்பகவத்கீதாஸூபனிஷத்ஸு ப்ரஹ்மவித்யாயாம் யோகஶாஸ்த்ரே ஶ்ரீக்றுஷ்ணார்ஜுனஸம்வாதே

கர்மஸம்ன்யாஸயோகோ னாம பஞ்சமோ‌உத்யாயஃ ||5 ||