નમઃ શિવાભ્યાં નવયૌવનાભ્યાં
પરસ્પરાશ્લિષ્ટવપુર્ધરાભ્યામ |
નગેંદ્રકન્યાવૃષકેતનાભ્યાં
નમો નમઃ શંકરપાર્વતીભ્યામ || 1 ||

નમઃ શિવાભ્યાં સરસોત્સવાભ્યાં
નમસ્કૃતાભીષ્ટવરપ્રદાભ્યામ |
નારાયણેનાર્ચિતપાદુકાભ્યાં
નમો નમઃ શંકરપાર્વતીભ્યામ || 2 ||

નમઃ શિવાભ્યાં વૃષવાહનાભ્યાં
વિરિંચિવિષ્ણ્વિંદ્રસુપૂજિતાભ્યામ |
વિભૂતિપાટીરવિલેપનાભ્યાં
નમો નમઃ શંકરપાર્વતીભ્યામ || 3 ||

નમઃ શિવાભ્યાં જગદીશ્વરાભ્યાં
જગત્પતિભ્યાં જયવિગ્રહાભ્યામ |
જંભારિમુખ્યૈરભિવંદિતાભ્યાં
નમો નમઃ શંકરપાર્વતીભ્યામ || 4 ||

નમઃ શિવાભ્યાં પરમૌષધાભ્યાં
પંચાક્ષરીપંજરરંજિતાભ્યામ |
પ્રપંચસૃષ્ટિસ્થિતિસંહૃતાભ્યાં
નમો નમઃ શંકરપાર્વતીભ્યામ || 5 ||

નમઃ શિવાભ્યામતિસુંદરાભ્યાં
અત્યંતમાસક્તહૃદંબુજાભ્યામ |
અશેષલોકૈકહિતંકરાભ્યાં
નમો નમઃ શંકરપાર્વતીભ્યામ || 6 ||

નમઃ શિવાભ્યાં કલિનાશનાભ્યાં
કંકાળકલ્યાણવપુર્ધરાભ્યામ |
કૈલાસશૈલસ્થિતદેવતાભ્યાં
નમો નમઃ શંકરપાર્વતીભ્યામ || 7 ||

નમઃ શિવાભ્યામશુભાપહાભ્યાં
અશેષલોકૈકવિશેષિતાભ્યામ |
અકુંઠિતાભ્યાં સ્મૃતિસંભૃતાભ્યાં
નમો નમઃ શંકરપાર્વતીભ્યામ || 8 ||

નમઃ શિવાભ્યાં રથવાહનાભ્યાં
રવીંદુવૈશ્વાનરલોચનાભ્યામ |
રાકાશશાંકાભમુખાંબુજાભ્યાં
નમો નમઃ શંકરપાર્વતીભ્યામ || 9 ||

નમઃ શિવાભ્યાં જટિલંધરાભ્યાં
જરામૃતિભ્યાં ચ વિવર્જિતાભ્યામ |
જનાર્દનાબ્જોદ્ભવપૂજિતાભ્યાં
નમો નમઃ શંકરપાર્વતીભ્યામ || 10 ||

નમઃ શિવાભ્યાં વિષમેક્ષણાભ્યાં
બિલ્વચ્છદામલ્લિકદામભૃદ્ભ્યામ |
શોભાવતીશાંતવતીશ્વરાભ્યાં
નમો નમઃ શંકરપાર્વતીભ્યામ || 11 ||

નમઃ શિવાભ્યાં પશુપાલકાભ્યાં
જગત્રયીરક્ષણબદ્ધહૃદ્ભ્યામ |
સમસ્તદેવાસુરપૂજિતાભ્યાં
નમો નમઃ શંકરપાર્વતીભ્યામ || 12 ||

સ્તોત્રં ત્રિસંધ્યં શિવપાર્વતીભ્યાં
ભક્ત્યા પઠેદ્દ્વાદશકં નરો યઃ |
સ સર્વસૌભાગ્યફલાનિ
ભુંક્તે શતાયુરાંતે શિવલોકમેતિ || 13 ||