அவினயமபனய விஷ்ணோ தமய மனஃ ஶமய விஷயம்றுகத்றுஷ்ணாம் |
பூததயாம் விஸ்தாரய தாரய ஸம்ஸாரஸாகரதஃ || 1 ||

திவ்யதுனீமகரம்தே பரிமளபரிபோகஸச்சிதானம்தே |
ஶ்ரீபதிபதாரவிம்தே பவபயகேதச்சிதே வம்தே || 2 ||

ஸத்யபி பேதாபகமே னாத தவா‌உஹம் ன மாமகீனஸ்த்வம் |
ஸாமுத்ரோ ஹி தரம்கஃ க்வசன ஸமுத்ரோ ன தாரம்கஃ || 3 ||

உத்த்றுதனக னகபிதனுஜ தனுஜகுலாமித்ர மித்ரஶஶித்றுஷ்டே |
த்றுஷ்டே பவதி ப்ரபவதி ன பவதி கிம் பவதிரஸ்காரஃ || 4 ||

மத்ஸ்யாதிபிரவதாரைரவதாரவதா‌உவதா ஸதா வஸுதாம் |
பரமேஶ்வர பரிபால்யோ பவதா பவதாபபீதோ‌உஹம் || 5 ||

தாமோதர குணமம்திர ஸும்தரவதனாரவிம்த கோவிம்த |
பவஜலதிமதனமம்தர பரமம் தரமபனய த்வம் மே || 6 ||

னாராயண கருணாமய ஶரணம் கரவாணி தாவகௌ சரணௌ |
இதி ஷட்பதீ மதீயே வதனஸரோஜே ஸதா வஸது ||