ഓം വിഷ്ണോര്നുകം’ വീര്യാ’ണി പ്രവോ’ചം യഃ പാര്ഥി’വാനി വിമേ രാജാഗ്ം’സി യോ അസ്ക’ഭാദുത്ത’രഗ്‍മ് ധസ്ഥം’ വിചക്രമാസ്ത്രേധോരു’ഗായോ വിഷ്ണോ’രാട’മസി വിഷ്ണോ’ഃ പൃഷ്ഠമ’സി വിഷ്ണോഃ ശ്നപ്ത്രേ’സ്ഥോ വിഷ്ണോസ്സ്യൂര’സി വിഷ്ണോ’ര്ധ്രുവമ’സി വൈഷ്ണവമ’സി വിഷ്ണ’വേ ത്വാ ||

തദ’സ്യ പ്രിഭിപാഥോ’ അശ്യാമ് | നരോ യത്ര’ ദേവോ മദ’ന്തി | രുക്രസ്യ സ ഹി ബന്ധു’രിത്ഥാ | വിഷ്ണോ’ ദേ പ’മേ മധ്വ ഉഥ്സഃ’ | പ്രതദ്വിഷ്ണു’സ്സ്തവതേ വീര്യാ’യ | മൃഗോ ന ഭീമഃ കു’രോ ഗി’രിഷ്ഠാഃ | യസ്യോരുഷു’ ത്രിഷു വിക്രമ’ണേഷു | അധി’ക്ഷന്തി ഭുവ’നാനി വിശ്വാ’ | രോ മാത്ര’യാ നുവാ’ വൃധാന | ന തേ’ മഹിത്വമന്വ’ശ്നുവന്തി ||

ഭേ തേ’ വിദ്മാ രജ’സീ പൃഥിവ്യാ വിഷ്ണോ’ ദേത്വമ് | മസ്യ’ വിഥ്സേ | വിച’ക്രമേ പൃഥിവീമേതാമ് | ക്ഷേത്രാ’ വിഷ്ണുര്മനു’ഷേ ദസ്യന് | ധ്രുവാസോ’ അസ്യ കീയോ ജനാ’സഃ | രുക്ഷിതിഗ്‍മ് സുജനി’മാചകാര | ത്രിര്ദേവഃ പൃ’ഥിവീമേതാമ് | വിച’ക്രമേ തര്ച’സം മഹിത്വാ | പ്രവിഷ്ണു’രസ്തു സ്തവീ’യാന് | ത്വേഷഗ്ഗ് ഹ്യ’സ്യ സ്ഥവി’രസ്യ നാമ’ ||

അതോ’ ദേവാ അ’വംതു നോതോ വിഷ്ണു’ര്വിചക്രമേ | പൃഥിവ്യാഃ പ്തധാമ’ഭിഃ | ദം വിഷ്ണുര്വിച’ക്രമേ ത്രേധാ നിദ’ധേ ദമ് | സമൂ’ഢമസ്യ പാഗ്‍മ് സുരേ || ത്രീണി’ ദാ വിച’ക്രമേ വിഷ്ണു’ര്ഗോപാ അദാ’ഭ്യഃ | തതോ ധര്മാ’ണി ധാരയന്’ | വിഷ്ണോഃ കര്മാ’ണി പശ്യ യതോ’ വ്രതാനി’ പസ്പൃശേ | ഇന്ദ്ര’സ്യ യുജ്യഃ സഖാ’ ||

തദ്വിഷ്ണോ’ഃ പമം ദഗ്‍മ് സദാ’ പശ്യന്തി സൂരയഃ’ | ദിവീക്ഷുരാത’തമ് | തദ്വിപ്രാ’സോ വിന്യവോ’ ജാഗൃവാഗ്‍മ് സ്സമി’ന്ധതേ | വിഷ്ണോര്യത്പ’മം ദമ് | പര്യാ’പ്ത്യാ അന’ന്തരായാ സര്വ’സ്തോമോ‌உതി രാത്ര ഉ’ത്തമ മഹ’ര്ഭവതി സര്വസ്യാപ്ത്യൈ സര്വ’സ്യ ജിത്ത്യൈ സര്വ’മേവ തേനാ’പ്നോതി സര്വം’ ജയതി ||

ഓം ശാംതിഃ ശാംതിഃ ശാംതിഃ’ ||