ఓం విష్ణోర్నుకం’ వీర్యా’ణి ప్రవో’చం యః పార్థి’వాని విమే రాజాగ్‍మ్’సి యో అస్క’భాదుత్త’రగ్‍మ్ ధస్థం’ విచక్రమాస్త్రేధోరు’గాయో విష్ణో’రాట’మసి విష్ణో”ః పృష్ఠమ’సి విష్ణోః శ్నప్త్రే”స్థో విష్ణోస్స్యూర’సి విష్ణో”ర్ధ్రువమ’సి వైష్ణవమ’సి విష్ణ’వే త్వా ||

తద’స్య ప్రిభిపాథో’ అశ్యామ్ | నరో యత్ర’ దేవో మద’ంతి | రుక్రస్య స హి బంధు’రిత్థా | విష్ణో” దే ప’మే మధ్వ ఉథ్సః’ | ప్రతద్విష్ణు’స్స్తవతే వీర్యా’య | మృగో న భీమః కు’రో గి’రిష్ఠాః | యస్యోరుషు’ త్రిషు విక్రమ’ణేషు | అధి’క్షంతి భువ’నాని విశ్వా” | రో మాత్ర’యా నువా’ వృధాన | న తే’ మహిత్వమన్వ’శ్నువంతి ||

భే తే’ విద్మా రజ’సీ పృథివ్యా విష్ణో’ దేత్వమ్ | మస్య’ విథ్సే | విచ’క్రమే పృథివీమేతామ్ | క్షేత్రా’ విష్ణుర్మను’షే దస్యన్ | ధ్రువాసో’ అస్య కీయో జనా’సః | రుక్షితిగ్‍మ్ సుజని’మాచకార | త్రిర్దేవః పృ’థివీమేతామ్ | విచ’క్రమే తర్చ’సం మహిత్వా | ప్రవిష్ణు’రస్తు స్తవీ’యాన్ | త్వేషగ్గ్ హ్య’స్య స్థవి’రస్య నామ’ ||

అతో’ దేవా అ’వంతు నోతో విష్ణు’ర్విచక్రమే | పృథివ్యాః ప్తధామ’భిః | దం విష్ణుర్విచ’క్రమే త్రేధా నిద’ధే దమ్ | సమూ’ఢమస్య పాగ్‍మ్ సురే || త్రీణి’ దా విచ’క్రమే విష్ణు’ర్గోపా అదా”భ్యః | తతో ధర్మా’ణి ధారయన్’ | విష్ణోః కర్మా’ణి పశ్య యతో” వ్రతాని’ పస్పృశే | ఇంద్ర’స్య యుజ్యః సఖా” ||

తద్విష్ణో”ః పమం దగ్‍మ్ సదా’ పశ్యంతి సూరయః’ | దివీక్షురాత’తమ్ | తద్విప్రా’సో విన్యవో’ జాగృవాగ్‍మ్ స్సమి’ంధతే | విష్ణోర్యత్ప’మం దమ్ | పర్యా”ప్త్యా అన’ంతరాయా సర్వ’స్తోమో‌உతి రాత్ర ఉ’త్తమ మహ’ర్భవతి సర్వస్యాప్త్యై సర్వ’స్య జిత్త్యై సర్వ’మేవ తేనా”ప్నోతి సర్వం’ జయతి ||

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః’ ||